На днешното заседание на Министерски съвет правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2018 г.

Програмата за 2018 година включва мерки за осигуряване правото на децата на достъп до здравеопазване, качествено образование, мерки за намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

Програмата съдържа 10 приоритетни области на интервенция, с които се цели осигуряването на благосъстоянието и гарантирането на правата на децата.

Акцент е поставен на две от приоритетните области - гарантиране правото на децата на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация.

Прокуратурата откри 13 113 родители, неизпратили децата си на градина или училище

Прокуратурата откри 13 113 родители, неизпратили децата си на градина или училище

От тях 4835 изобщо не са ги записали

Предвиждат се мерки за осигуряване на условия за заетост на безработни родители с малки деца, развитие на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността им. Националната програма за 2018 година предвижда и анализ и предложения за промени в политиките за деца, настанени извън семействата, закриване на специализирани институции за деца и предоставяне на нови социални услуги.

По отношение превенцията срещу насилието са заложени информационни кампании по различни канали. Предвидено е да се работи за повишаване на знанието на децата за правата им, както и за обучение на служители по проблемите на агресията. Трябва да се приложат и мерки срещу проявите на тормоз в училище, срещу сексуалната злоупотреба с деца, по отношение на деца, жертви на трафик и други.

Регистър на педофилите иска Явор Колев от ГДБОП

Регистър на педофилите иска Явор Колев от ГДБОП

Родителите трябва да вземат активна роля, призова Колев

Съществено място е отделено на мерките за превенция и защита на децата в дигиталната среда срещу посегателства в интернет пространството. Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

Новата уредба за защита на личните данни е за дигиталните поколения

Новата уредба за защита на личните данни е за дигиталните поколения

Фокусът на защита на личните данни е личността, а не данните