Депутатите приеха на две четения законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Предлаганите промени касаят предоставянето и обмена на класифицирана информация между България и друга държава или международна организация.

Понастоящем тези въпроси са уредени в едноименната Глава седма, чл. 113 - чл. 116 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), пише в документа.

Законопроект ускорява обмена на класифицирана информация с партньорски служби

Законопроект ускорява обмена на класифицирана информация с партньорски служби

Текстовете са съгласувани с ДАНС

Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗЗКИ България предоставя или обменя класифицирана информация с държави или международни организации, с които има влезли в сила международни договори за защита на класифицирана информация, гласи законът.

Гатев обжалва спрения си достъп до класифицирана информация

Гатев обжалва спрения си достъп до класифицирана информация

Решението е институционална атака от страна на прокуратурата и ДАНС

Към настоящия момент ЗЗКИ не предвижда изключения от този принцип. Във връзка с това България е подписала множество договори в областта на защитата на класифицираната информация. Същевременно, страната ни няма влезли в сила подобни международни договори с редица държави, с които поддържа дипломатически отношения, като Кралство Белгия, Холандия, Швейцария и др.

Липсата на влезли в сила международни договори за защита на класифицираната информация препятства възможността за предоставяне и обмен на такава с посочените по-горе страни, някои от които са и членки на Европейския съюз.

Правителството предлага промени при достъпа до класифицирана информация

Правителството предлага промени при достъпа до класифицирана информация

Законопроект не изменя установената цялостна концепция за защита

Невъзможността за предоставяне или обмен на класифицирана информация за нуждите на сигурността на страната в случаите на липса на международен договор за защита на класифицирана информация е констатирана като немаловажен проблем и при сътрудничеството на службите за сигурност в България с техни партньорски служби в други страни. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЗКИ цели да запълни тази празнота.

Той предвижда създаването на възможност за предоставяне и обмен на такава информация с други държави или международни организации и без наличието на влязъл в сила международен договор за защита на информацията.

БСП иска изслушване на ДАНС за откритите документи в кмета на Септември

БСП иска изслушване на ДАНС за откритите документи в кмета на Септември

Как документите са изтекли към Марин Рачев?

При изготвянето на законопроекта е направено проучване на законодателството на европейски държави в обсъжданата област, като е установено, че изключения от правилото за наличие на международен договор се допускат за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и при изключителни политически или икономически обстоятелства. Подобни изключения се предвидени в законодателството на Румъния, Хърватия, Швейцария, Словакия, Чехия, Германия и др.