Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, съобщиха от Министерския съвет.

Промените са заложени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и в Закона за закрила на детето (ЗЗД). Те идват от необходимостта за облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване на право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни.

С предложената промяна, свързана с промените в Закона за чужденците, се урежда реда за събиране на семейства и се въвеждат необходимите документи за категорията чужденци с предоставена международна закрила, убежище и временна закрила.

Въвежда се и процедура по предоставяне на право на продължително пребиваване у нас на категорията чужденци, получили статут на лица без гражданство, които не отговарят на условията за предоставяне на постоянно или дългосрочно пребиваване.

Във връзка с промените на Закона за закрила на детето (ЗЗД) и въведената нова мярка за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентска грижа на непридружени деца чужденци, е предвидена възможност на такива деца да може да се предоставя статут на продължително пребиваване в България до навършването на 18-годишна възраст.

Прецизирани са и разпоредби, касаещи предоставянето на право на пребиваване на чужденци от български произход, за които отпада съгласуването с Дирекция "Консулски отношения" - МВнР, на чужденци - научни работници, както и на студенти, приети в редовна форма на обучение във висши училища у нас. В тази връзка е предложено и въвеждането на двуезични образци на заявления, които чужденците подават за предоставяне на право на пребиваване.

За да се намали административната тежест към чужденците, кандидатстващи за пребиваване на територията на България, се въвежда възможността да не се изисква документ за платена държавна такса, когато информацията за това плащане може да се получи по електронен път.