Кабинетът одобри на днешното правителството заседание проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, съобщиха от пресцентъра на МС.

Най-съществената част в промените в свързана с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната и разработваната за целта централизирана електронна платформа.

Неправомерни обществени поръчки за почти 2,5 млн. лв. установиха от АДФИ

Неправомерни обществени поръчки за почти 2,5 млн. лв. установиха от АДФИ

За второто тримесечие на 2018 г. са приключили 35 финансови инспекции

В промените е предложено прецизиране на нормативната уредба, включително чрез подобряване на функциите и сътрудничеството между отговорните органи в тази област предвид констатираната разнородна практика по прилагане на закона.

Разработваната централизирана електронна платформа обхваща целия процес на възлагане на една обществена поръчка. Предвидени са и разпоредби, които отчитат етапността на въвеждане на системата в експлоатация.

Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи да използват за покупки свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания за свързаност с националната платформа.

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Фризьорски салон не може да строи магистрала

Предлага се и промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на обществените поръчки. Промяната е във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация и съответства на правилата за съхраняване на информацията.
Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.

Електронното разплащане също е възприето като част от процеса на електронизация на обществените поръчки. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС на ЕП и на Съвета на ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки е регламентирано задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите.

Борисов изпрати министрите си при президента да осветят обществените поръчки

Борисов изпрати министрите си при президента да осветят обществените поръчки

Аз обществени поръчки не правя - аз отговарям за политики

В приетото предложение по-съществените промени, с които се цели развитие на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, са свързани например с повишаването на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. - средно с около 5% за доставки и стандартни услуги. Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности, обясняват от МС.

С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага и задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки да се публикува информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Депутатите ограничават обжалването на обществените поръчки

Депутатите ограничават обжалването на обществените поръчки

Всеки жалбоподадетл трябва да бъде реален изпълнител

Сред промените е предложено и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Този кръг се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие. Променени са съответните разпоредби, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Предвидена е и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

В законопроекта са предложени още промени във функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки - Агенцията по обществени поръчки (АОП). Те са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничеството между агенцията и контролните органи в областта на обществените поръчки. В тази връзка е променена основната задача на действащия Методически съвет, преименуван на Експертен съвет за сътрудничество.
Съветът приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.
Независимо че отпада задължителният характер на насоките, контролните органи би следвало да ги съобразяват в своята практика. Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

АДФИ: 79 обществени поръчки за 14 млн. лв. са неоснователни или непроведени

АДФИ: 79 обществени поръчки за 14 млн. лв. са неоснователни или непроведени

Проверката е само за януари-март 2018 г.

Очакваните ефекти от приемането на промените са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.