Експерти от военното министерство обсъдиха възможностите за използване на имотите в местността "Малка Коньовица", съобщиха от Министерството на отбраната. На срещата участваха заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков, кмета на район "Красна поляна" в Столична община Иван Чакъров, общинския съветник Карлос Контрера и Христо Гаджев - член на Комисията по отбрана в Народното събрание.

Те обсъдиха включените в графика за разпоредителни действия имоти - частна държавна собственост, с идентификатори 68134.1101.101 и 68134.1101.102, находящи се в гр. София, район "Красна поляна", кв. "Суходол", местност "Малка Коньовица".

От ведомството изтъкнаха, че ежегодно публикуват план-график за имотите с отпаднала необходимост, за да е прозрачно разпореждането с тях. В него са описани разпоредителни действия през съответната година с имотите чрез тръжни процедури за продажба, безвъзмездно предоставяне на общински администрации, учредяване на отстъпено право на строеж и апорти в капитала на търговските дружества на министерството.

За част от имотите в графика започват тръжни процедури - продажби, а при проявен интерес и поискване от ведомства и общини, имоти от графика се предоставят безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) и правилника за неговото прилагане.

През последните 5 години предоставени по този ред са общо 17 имота, фигурирали в графиците за съответните години. А общо за периода 2016-2020 г. безвъзмездно предоставените имоти на общини, ведомства и отнети по чл. 17, ал. 2 от ЗДС, са 95.

За сравнение продадените за същия период имоти са 94. Може да се направи изводът, че продажбите не са приоритет, а първо се удовлетворяват нуждите на държавните и общинските структури.

В графика с имоти, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия за 2021 г., са включени и гореописаните имоти с идентификатори 68134.1101.101 и 68134.1101.102.

За тези имоти никога не е започвала процедура - продажба, въпреки факта, че те не се предвиждат за първи път за разпоредителни действия, пишат от МО. Публикувани са многократно в сайта на Министерството на отбраната през 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. В този период е проявяван интерес за предоставяне на имотите от юридически лица с нестопанска цел, но впоследствие те са се отказвали.

Според предвижданията на Общия устройствен план на Столична община имотите попадат в устройствена категория "зона на градски паркове и градини".

Съгласно правилата и нормативите за устройство и застрояване за зоната се допуска застрояване със сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха, при следните устройствени параметри: максимална плътност на застрояване 1%; максимален Кинт 0,06; минимална озеленена площ 85%.

От Министерството на отбраната уточняват, че ако от Столична община постъпи искане в Министерството на отбраната тези два имота от графика да бъдат предоставени по съответния законов ред. За целта общината трябва да представи финансова обосновка за средствата, необходими за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение, а Министерството на отбраната може да изрази положително становище пред областния управител за отнемане на имотите по чл. 17, ал. 2 от ЗДС.

Припомняме, на 15 март 2021 г. общинският съветник от Столичната община Тома Белев обяви във Фейсбук, че е поискал СО безвъзмездно да приеме 85 дка от Западния парк, стопанисвани от Министерството на отбраната, след като в началото на годината МО е обявило, че нуждата от тях е отпаднала и ги е включило в графика си за продажба. На следващия ден от Министерството на отбраната заявиха, че не могат да се разпореждат с гората до Западния парк.