Омбудсманът Диана Ковачева настоява за по-високи помощи за деца със специфични възможности, които са отглеждани от роднини. Тя изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и до председателя на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, съобщиха от администрацията на националния обществен защитник.

В писмото тя настоява в процедурата по приемане на бюджета за 2021 година, да бъде намерено справедливо решение за размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. Тези помощи са за деца до 18-годишна възраст и до завършване на средното им образование, - максимум 20-годишна възраст. Те са регламентирани в чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца.

Помощта е за деца с 90 и над 90% увреждане, които, когато се отглеждат в биологичните си семейства получават месечни помощи в размер на 930 лв., а когато се отглеждат в приемни семейства или при семейства на близки и роднини - баби, дядовци, лели, чичовци и др., получават едва 490 лв. Тази разлика е според чл. 61, ал. 15, т. 1 и чл. 61, ал. 16, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

По справка от Агенцията за социално подпомагане се касае за 100 деца с над 90 % вид и степен на увреждане и за 155 деца с определени между 70 и 90 % вид и степен на увреждане. Необходимите средства са близо 600 000 лв. за година.

Има още една несправедливост - децата определени между 70 и 90% вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност получават по 420 лв. или с 30 лева по-малко от децата, отглеждани от биологични родители, според Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

"Гражданите са недоволни, че независимо от тежкото положение на настаняваните деца с увреждания, които са с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност и доказаните им потребности, семействата на роднините или близките се оказват поставени в по-неблагоприятно положение от биологичните семейства", аргументира тезата си омбудсманът.

Помощта е насочена към самите децата с увреждане, а не към този, който ги отглежда. Практиката показва, че много често децата с подобни нужди се връчват за отглеждане на бабите и дядовците им, които са сериозно затруднени да посрещат възникващите разходи с получаваните от тях доходи, предимно от пенсии.

"Определените размери на помощите по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца са в противоречие с основни принципи в действащото законодателство в България, в т.ч. и в Конвенциите на ООН за правата на детето и за правата на хората с увреждания, а именно - за забрана за дискриминация и за осигуряване на адекватна подкрепа за умственото, духовното, моралното и социалното развитие на всички деца с увреждания, независимо дали са отглеждани от биологичните си родители или са настанени при роднини, близки или в приемни семейства", пише още Диана Ковачева.