Правителството одобри Постановление за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Наредбата цели да повиши качеството на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на туристически услуги. Запазен е подходът - въвеждане на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, чрез който се цели осигуряване на комфорт и безопасност на туристите.

В наредбата е определен и редът за регистрация на местата за настаняване клас В - стаи за гости и апартаменти за гости. Отпадането на категоризацията на този тип места за настаняване и въвеждане на облекчен режим на регистрация от кметовете на общини е въведено със Закона за държавния бюджет за 2020 г.

Закриват онлайн платформите за настаняване при четири нарушения
Обновена

Закриват онлайн платформите за настаняване при четири нарушения

Менда Стоянова уверява, че потребителите няма бъдат засегнати

Съгласно Закона за туризма хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършват и лица, които не са търговци. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определен с настоящата наредба.

След приемането на новата наредба за категоризация и регистрация на местата за настаняване в страната ще отпаднат редица прекомерно детайлизирани изисквания спрямо обзавеждането и оборудването, посочват от Министерския съвет.

Предвижда се заявителят да предоставя на категоризиращия орган единствено данни за наименованието на фирмата и неговия ЕИК. Всички други данни, необходими за категоризацията, се събират служебно. Облекчение в посока намаляване на административната тежест за ресторантьори и хотелиери е отпадането на минималните изисквания за образование, професионална квалификация и стаж за персонала на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - всички категории. Остават изисквания само за управителите на обектите.

По отношение на регистрационния режим е достатъчно лицата, които желаят да предоставят настаняване в апартаменти за гости и стаи за гости, да заявят това обстоятелство пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Властта иска да регулира туристическите резервации онлайн

Властта иска да регулира туристическите резервации онлайн

Предлага се въвеждане на категоризация и за имотите, отдавани под наем чрез е-платформи