Министерският съвет утвърди Програма за оптимизация на разходите и структурата на Национална художествена академия - София за периода 2021-2023 г., чрез която ще се осигури функциониране на Академията като съвременен и културен център.

В програмата са разписани мерки, свързани с оптимизиране на структурата и разходите за персонал. През следващите години ще продължи развитието и защитата на традиционните специалности, определящи профила на училището, както и подготовката на специалисти в различни направления на консервация и реставрация на културните ценности.

Заложено е надграждане на академичните традиции с иновативни образователни модели и практики във всички видове изкуства, като се разработят нови и ориентирани към съвременните търсения учебни програми.

В Художествената академия - заплати, дългове и студ

В Художествената академия - заплати, дългове и студ

Ректорът заявява, че няма проблем със заплатите и не разбира протестиращите преподаватели

Предвижда се разширяване на сътрудничеството на Академията с други университети и академии и създаване на съвместни бакалавърски и магистърски програми, курсове и специализации. При научноизследователски и художествено-творчески проекти студентските и докторантски изяви ще бъдат още по-активно подпомагани.

Акцент в мерките е и увеличаването на приходите във висшето училище чрез привличане на чуждестранни студенти и докторанти и предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на програмата са необходими 685 000 лева, които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., като ръководството на висшето училище се задължава да изпълнява всички описани в програмата мерки и дейност. 

Припомняме, че през декември миналата година студенти, преподаватели и служители от Художествената галерия протестираха заради липсата на заплати и натрупани дългове.