Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 000 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., с целево предназначение за държавни лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи. 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ

МС даде още 350 000 лв. за КЗК за 2018 г.

МС даде още 350 000 лв. за КЗК за 2018 г.

Дават възможност да сключват нови договори

Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши качеството на живот, на пациентите.

Средствата са по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението". Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора, основните от които са Националната здравна стратегия 2020 и Концепция "Цели за здраве 2020".

4 млн. лв. отгоре дадоха на МВР за годината

4 млн. лв. отгоре дадоха на МВР за годината

За допълнителни разходи по проекти за присъединяването ни в Шенген