Министерският съвет прие оперативната и законодателната си програма за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период.

Програмите осигуряват планиране на актовете, които МС ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Двете програми дават информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.

Те дават възможност още за повишаване на прозрачността на процеса по изготвяне и приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.

Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 29 проекта на подзаконови нормативни актове.

Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 30 предложения за законопроекти. За 24 от тях са изготвени частични предварителни оценки на въздействието, а за 6 предложения за нови закони ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието.