Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), съобщиха от Министерския съвет.

Основната цел на законопроекта е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез който да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони

Сметната палата: МОСВ има пропуски и неефективно управление при НАТУРА 2000

Сметната палата: МОСВ има пропуски и неефективно управление при НАТУРА 2000

До догодина екоминистърът и земеделският му колега имат задачи по одита

Осигурява се и ефективното и ефикасно управление на мрежата Натура 2000, в съответствие е изискванията на двете природозащитни директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се прецизират и други разпоредби и се намалява административната тежест.

През 2017 г. бе разработен и съгласуван нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Той предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. 

МОСВ иска местните да са водещи за развитието на Натура 2000

МОСВ иска местните да са водещи за развитието на Натура 2000

Силна децентрализация предлага МОСВ

Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата

В съветите по Натура 2000 само представителни организации иска БСК

В съветите по Натура 2000 само представителни организации иска БСК

Настояват за ясни регламентирани критерии за представителност