Българската стопанска камара настоява в консултативните съвети за управление на мрежата Натура 2000 да влязат неправителствени организации по ясни критерии за представителност.

Това се посочва в позиция на БСК по разработения проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие, който е предложен от Министерство на околната среда и водите за обществено обсъждане.

БСК подкрепя решението управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво да мине към задълженията на Регионалните инспекторати на МОСВ - РИОСВ, както и да се създадат Национален консултативен съвет и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

Според Красен Станчев правят фундаментална грешка

Предвиденият Национален консултативен съвет за Натура 2000, към министъра на околната среда и водите съгласно § 24 е съставен от широк кръг заинтересовани страни, които имат отношение към управление на територии и акватории в Натура 2000.

Към предложения член 24 от БСК допълват, че за участие в Националния съвет трябва да се включват представители на национално представителните организации на работодателите и браншови организации техни, както и че за всички неправителствени организации следва да бъдат регламентирани критерии за представителност, които при необходимост да бъдат посочени в утвърдения от министъра на околната среда и водите правилник (съгл. чл. 116а, ал.3).

Също така според БСК трябва да се прецизира текстът по чл. 117а, ал. 2 /§. 25/, който определя състава на Комитетите на заинтересованите страни към органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво, като се включат представители на регионални сдружения, членуващи в национално представителни организации на работодателите.

ООН: Спрете загубата на биологично разнообразие или човечеството изчезва

ООН: Спрете загубата на биологично разнообразие или човечеството изчезва

Загубата на биологичното разнообразие е тихият убиец