През първото тримесечие на годината КЕВР е определила занижени цени на природния газ, от което компанията "Булгаргаз" е понесла загуба от 35 милиона лева, според официална позиция на правителството.

От кабинета напомнят, че цената се определя на пазарен принцип и посочват, че не бива да се поставят под риск сигурността на енергийната система заради преследване на политически дивиденти.

"Булгаргаз" се обяснява за цените на природния газ

"Булгаргаз" се обяснява за цените на природния газ

Възможни са и промени в цените за следващите тримесечия


Пълният текст на позицията на министерския съвет:

Енергетиката не бива да се използва за политически цели. Цената на природния газ в България се определя изцяло от пазарни фактори. Опитите за извличане на политически дивиденти от тази тема крие опасност за сигурността на енергийната система и за жизнеспособността на енергийните компании в страната, както и за националната сигурност.

Стойността на природния газ на вътрешния пазар се определят от независимия регулатор - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това е така е по силата на действащия Закон за енергетиката и на Наредба №2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, издадена от КЕВР.

Отделните министри и правителствата нямат правомощия да предлагат цени на енергията, нито да се месят в работата на КЕВР. Членовете на регулатора са избрани от Народното събрание и се контролират от него.

"Булгаргаз" ЕАД купува природния газ по пазарни цени в щатски долари от ООО "Газпром експорт", но го продава на своите клиенти на територията на страната по регулираните цени, определени от КЕВР.

Когато "Булгаргаз" подготвя и внася заявленията за утвърждаване на пределните продажни цени на природния газ в КЕВР и съпътстващите документи, компанията не се влияе от никакви политически мотиви, пристрастия и събития.

Ръководството на "Булгаргаз" носи отговорност, ако в нарушение на закона и на другите нормативи предложи занижена цена на природния газ, която да доведе до финансово източване на дружеството. Съгласно лицензията си, "Булгаргаз" следва да осигурява финансова стабилност на дейността си.

През първото тримесечие на тази година държавната газова компания "Булгаргаз" понесе тежка загуба в резултат на небалансираното ценово решение на КЕВР. Вместо заявеното повишение с 13,54%, Комисията одобри поскъпване с едва 5%. Ефектът от това административно потискане на цената се измерва с над 35 млн. лева загуба за "Булгаргаз" за първото тримесечие на 2017 г. През този период продажбата на всеки 1000 куб. м газ е носела загуба от около 40 лева за "Булгаргаз".

Служебното правителство е категорично, че източване на държавни компании не трябва да се допуска в никакъв случай - нито заради злоупотреби, нито заради небалансирани регулаторни решения.

"Булгаргаз" ЕАД е длъжно да поддържа резерви в газовото хранилище "Чирен". Те са в обем около 300 млн. куб. м годишно. За тази цел през следващите шест месеца държавната компания ще трябва да плати около 110 млн. лева. Около 80% от посочените количества са необходими в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации за осигуряване на количествата природен газ с цел компенсиране на неравномерностите в потреблението.

Независимо на какъв натиск е подложено, служебното правителство няма да предприеме стъпки, които да изложат на риск сигурността на снабдяването с природен газ на гражданите и фирмите в България.