Държавната агенция за българите в чужбина се преобразува в администрация към министъра на външните работи, съобщават от Министерски съвет. Това се случва в изпълнение на т. 5 от раздел V на Приложение № 18 към Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 г. - 2025 г.

С Постановлението изпълнителният директор на агенцията се определя за второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на външните работи. Също така се приема Устройствен правилник на изпълнителната агенция, уреждат се правните последици от преобразуването, като са предвидени текстове, съгласно които активите и пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция за българите в чужбина преминават към изпълнителната агенция.

Включена е и разпоредба, уреждаща преминаването на служебните и трудовите правоотношения на служителите от Държавна агенция за българите в чужбина, при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.

Тодор Ванчев е новият председател на ДАБЧ

Тодор Ванчев е новият председател на ДАБЧ

Решение на Министерски съвет