Администрацията на президента няма отношение към предварителното съгласуване на държавния бюджет, освен в частта, засягаща бюджета на самата президентската институция.

Това заявяват от прессекретариата на държавния глава в отговор на изявлението на Министерство на финансите, че проектобюджетът е съгласуван с президентската институция и то без забележка.

Това изявление представлява "откровена и груба манипулация на фактите", посочват от президентството.

Томислав Дончев атакува болестите на демокрацията ни - политическата дислекция и амнезия

Томислав Дончев атакува болестите на демокрацията ни - политическата дислекция и амнезия

Съотношението дълг/БВП остава 23% или 1/4, което е добра позиция

Припомняме, че от Министерство на финансите изпратиха на медиите като доказателство и копие от документа за съгласувателна процедура.

Снимка 502631

Източник: МФ

Припомняме, държавният глава Румен Радев заяви, че правителството предлага разоряващ бюджет и огромни харчове без цели, без план, без ясни процедури, без обосновка за резултатите от тези харчове. Радев предупреди за опасната тенденция средствата на данъкоплатците да бъдат разходвани непрозрачно, а чрез бюджетното планиране изкуствено да се създава бюджетен излишък, който се използва безконтролно.

Подобна позиция днес изказа и Изпълнителното бюро на БСП.

МФ: Имаме подпис от президентството за бюджета, какви са тези критики

МФ: Имаме подпис от президентството за бюджета, какви са тези критики

Като доказателство от Министерство на финансите изпращат и копие от документа

От Министерство на финансите се позовават на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерски съвет, който гласи: 

Чл. 32. (1) Членовете на Министерския съвет съгласуват въпросите, на които те са вносители, с останалите министри.

 (2) Вносителите съгласуват с президента проектите на актове, съдържащи предложения за издаване на укази.

 (3) Вносителите съгласуват с органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност.

 (4) В случаите, предвидени в нормативен акт, проектите на стратегически документи и на нормативни актове се съгласуват със съответните консултативни органи.

 (5) Вносителите съгласуват проектите на актове с дирекция "Правна" и с другите дирекции от специализираната администрация на Министерския съвет съобразно функционалната им компетентност.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2013 г., изм., бр. 46 от 2019 г.) Вносителите изпращат всеки законопроект за съгласуване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличието на корупционен риск.

COVID-19 може да убие Бюджет 2021

COVID-19 може да убие Бюджет 2021

Проектобюджетът за 2021-а е може би първият от 2009-та, който не е получил нито един положителен отзив от независими икономисти