Правителството прие Решение за приемане на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.

Основната цел на стратегията е да бъдат надградени и продължени усилията за подобряване на превенцията, разкриването и противодействието на нередностите и измамите в приходната и в разходната част на бюджета на ЕС.

Проектът на стратегията очертава целите и действията на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г.

Същият период е съобразен с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво - Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (PIF Директива), Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (Регламент за Европейска прокуратура) и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за. нарушения на правото на Съюза.

При изготвянето на стратегията са отчетени Одитна препоръка № 1 от препоръките на Европейската сметна палата от Специален доклад № 6/2019 г, както и Препоръка № 2 от Доклада по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз за защита на финансовите интереси на Европейския съюз от 2018 г.

Гражданите на Република България през програмния период 2014-2020 г. показаха своя стремеж за прозрачно и ефикасно разходване на всички отпуснати средства от бюджета на Европейския съюз и бюджета чрез засилване на борбата е измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност.