Променят структурата в Агенция "Митници". Решението за промени в Устройствения правилник на Агенция "Митници" и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане е приета по време на първото заседание на Министерския съвет, съобщиха от МС.

Актът е резултат от приетите промените в Закона за митниците, които бяха приети с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Припомняме, промените в Закона за корпоративното подоходно облагане бяха причина за налагане на вето от президента Румен Радев. Наложеното вето не мина в парламента при повторно обсъждане на промените в закона.

Агенция "Митници" се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции.

Радев сезира КС за Закона за корпоративното подоходно облагане

Радев сезира КС за Закона за корпоративното подоходно облагане

Има опасност от административен произвол

В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции - Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване" и Главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност".

Преструктурират се териториалните структури на управление в Агенцията с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на Агенция Митници, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.

Предвижда се с промените да се засили административният капацитет на централно и териториално ниво и по-ефективно да се осъществява дейността на митническите органи при митническия контрол, включително на контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления.

В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите служители. Като ефект от реформата се очаква увеличаване на приходите, реализирани от агенцията в резултат на засилените контролни функции, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура.

С промените в Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане се въвеждат специфични длъжности. Те са предвидени в Закона за митниците на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

В проекта са отразени и промени за функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности. Измененията са продиктувани от предвидената в закона разпоредба в структурата на Агенция "Митници" да се създадат пет териториални дирекции и две главни дирекции.