Новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на Тристранката (Националния съвет за тристранно сътрудничество), все още отлежава в нечия канцелария. В същото време приключва мандатът на сегашното народно събрание, с тревога отбелязват работодатели и синдикати.

Това е причината ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ и КРИБ да поискат спешна среща с премиера Бойко Борисов, за да го запознаят със своите аргументи. Те призовават и всички парламентарни групи и отделни народни представители с молба за възможност да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за незабавна реакция от тяхна страна, с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани.

Симеон Дянков: В Бюджет 2021 липсват мерки за бизнеса

Симеон Дянков: В Бюджет 2021 липсват мерки за бизнеса

По-строгите мерки са правилно решение на правителството

Основната идея в тяхното предложение е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници. Условието е да има реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес.

В тези случаи предприятието има право на финансова подкрепа до 25% от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. Размерът на държавната подкрепа ще се определи с акт на Министерския съвет в зависимост от икономическата дейност.

При въвеждане на непълно работно време от страна на работодателя работниците имат право на подкрепа в размер 75 % от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарнат а година.

Николай Василев: Не трябва заради здравната криза да се правят големи държавни разходи

Николай Василев: Не трябва заради здравната криза да се правят големи държавни разходи

Когато правителството скромно подкрепя засегнатия бизнес, е добрият вариант

Заради продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са затворени и поставени в принудителен престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата в размер на 75% от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието.

За фирмите обезщетението ще бъде до 25% от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година. Механизмът ще действа само през периода на принудителния престой, а редът и начинът на реализиране ще се уреди с акт на правителството, уточняват предложението си работодатели и синдикати.

Идеята беше работещите и предприятията от държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр.

Авторите на становището изтъкват, че аргументите и конкретните предложения са получили одобрението на правителството.

Предложението ще остане на хартия, ако проектът не бъде одобрен от народните представители.