Работодателските организации излязоха с декларация в отговор на декларацията на синдикатите, които се оттеглят от национално споразумение заради сумираното работно време.

Според работодателите, "синдикатите настояват да се запази само 4 - месечния референтен период, но не и възможността за постигането на съгласие за по-дълъг период посредством колективното трудово договаряне на отраслово и браншово равнище".

КНСБ и КТ "Подкрепа" излизат от национално споразумение заради сумираното работно време
Обновена

КНСБ и КТ "Подкрепа" излизат от национално споразумение заради сумираното работно време

Предвиждат сезиране на МОТ и на ЕС

Работодателите - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България смятат, че правната уредба на сумираното изчисляване на работното време, която е в сила у нас от 1 януари 2020 година, е в пълно съответствие с международните актове - Конвенция № 1 относно работното време (Индустрия) от 1919 г. на МОТ и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време от 4 ноември 2003 г.

С промените в чл. 142 от Кодекса на труда (КТ) Република България се възползва от възможността, изрично уредена с Директива 2003/88/ЕО, чл. 19 "Ограничения за дерогации от референтните периоди", където ясно е записано, че "...държавите-членки имат възможност, при спазване на общите принципи за защита на безопасността и здравето на работниците, по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, да допуснат с колективни трудови договори или споразумения, сключени между социалните партньори, да се определят референтни периоди, които в никакъв случай не надвишават 12 месеца".

Уреждането на такава възможност беше препоръчано и от Икономическия и социален съвет на Република България в становище на тема: "Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време", прието на пленарна сесия, проведена на 10 май 2019 г.

 От КНСБ настояват дълго отлаганите реформи да започнат

От КНСБ настояват дълго отлаганите реформи да започнат

20% от БВП без разходите за здравеопазване, да се отделят за разходи за социални цели

Според работодателите синдикатите са настоявали сумираното изчисляване на работното време, да е с продължителност до 4 месеца (не шест, както беше до края на миналата година). От своя страна работодателите са поискали да се уреди възможността при постигане на КТД да се въведе период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца.

С промените в Кодекса на труда (КТ), публикуван в ДВ, бр. 107 от 2020 г. и двете искания са удовлетворени, като съответстващи на европейските норми и балансиращи интересите на страните. Сега обаче синдикатите настояват да се запази само 4 - месечния референтен период, но не и възможността за постигането на съгласие за по-дълъг период посредством колективното трудово договаряне на отраслово и браншово равнище.

Според становището работодателите одобряват уеднаквяването на нормите на КТ с възможността, която предоставя цитираният чл. 19 от Директива 2003/88/ЕО, а именно - с колективен трудов договор по чл. 51б да може да бъде определен период за сумираното изчисляване на работното време до 12 месеца. Тази възможност е в съответствие с общностното право и отразява свободната воля на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите да се договарят с колективен трудов договор на отраслово и браншово равнище.

Според работодателите различно тълкуване означава половинчатост и пренебрегване на интересите на страните в двустранния диалог, които биха довели до консенсус. Означава също и липса на гъвкавост на работното време, особено необходима в днешните условия на все по-трудно оцеляване на множество предприятия, и най-вече на хората, работещи в тях.

Работодателите смятат, че излизането на синдикатите от работната група е противопоставяне на самата същност на социалния диалог и поставя под въпрос смисъла от съществуването на организациите на социалните партньори. В крайна сметка - точно колективното договаряне е една от основните и най-важни функции на организациите на социалните партньори и отхвърлянето му е в разрез с фундаменталната логика на индустриалните отношения.