Считано от днес Решението на Съвета на Европейския съюз от 30 декември 2023 г. за приемането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода от 31 март 2024 г. влиза официално в сила. Това стана ясно след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, съобщи БНР.

Съветът на ЕС следва да вземе допълнително решение с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния за определяне на подходяща дата за премахване на проверките по вътрешните сухопътни граници, като се вземат предвид съответните технически и оперативни договорености по тези граници и актуалното състояние на взаимното сътрудничество. Държавите членки и Комисията следва да работят, за да дадат възможност на Съвета да вземе такова решение, се казва още в документа.

Там се посочва, че от 31 март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния се премахват и разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в приложението, се прилагат за България и за Румъния както помежду им, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

Австрия потвърди - само "Шенген Еър" за Румъния и България

Австрия потвърди - само "Шенген Еър" за Румъния и България

Други преговори не се водят в момента

Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници. Това решение ще се вземе от Съвета с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния.

В решението е записано още, че националните визи за краткосрочно пребиваване, издадени от България и Румъния преди 31 март 2024 г., остават валидни за срока им на валидност и за целите на транзитното преминаване през територията на други държави членки или планирания престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, доколкото тези държави признават такива визи за краткосрочно пребиваване за посочените цели, в съответствие с Решение № 565/2014/ЕС. Прилагат се условията, посочени в това решение.

ЕК приветства България и Румъния в Шенген от март

ЕК приветства България и Румъния в Шенген от март

В събота късно вечерта бе взето единодушно решение от Съвета на ЕС