С пет решения Министерски съвет гласува допълнителните разходи, които ще направи за справяне с последствията от кризата, предизвикана от епидемията. Те бяха обявени вчера от премиера Бойко Борисов, след консултации с коалиционните партньори.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 г. в размер на 7 425 000 лв. С тези средства ще бъде създадена адекватна готовност и ще бъде увеличен капацитетът на лечебните заведения за справяне на здравната система при пандемична обстановка.

С проекта на постановление се предвижда лечебните заведения да получат увеличение на субсидията за дейностите, които извършват по реда на Наредба №3, за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ.

Властта дава близо 2 млрд.лв. за социални и икономически мерки в COVID-кризата

Властта дава близо 2 млрд.лв. за социални и икономически мерки в COVID-кризата

Всичко това е от мазнинки, не взимаме дълг, увери Борисов

На днешното правителствено заседание, с друго постановление, бяха одобрени допълнителни средства във връзка с мярката на кабинета за предоставяне на помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID - 19.

Министерският съвет прие и решение за одобряване позицията на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса във връзка с проект за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. и Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 - 2022 г.

В условията на разпространение на COVID-19 и последвалите социално-икономически ефекти, стратегическа задача е осигуряването на допълнителна подкрепа за системата на здравеопазване с оглед съхраняването и развитието на нейния потенциал.

Една от възможностите за постигането на устойчивост в структурата на лечебните заведения в страната и гарантиране на техните възможности за справяне с нарастващо потребление на медицинска помощ е увеличаване на единичните цени, по които Националната здравноосигурителна каса закупува от нейните договорни партньори предоставените на здравноосигурените лица медицински услуги.

Над 250 млн.лв. разпредели Костадин Ангелов за здравеопазване

Над 250 млн.лв. разпредели Костадин Ангелов за здравеопазване

Вдигат заплатите на лекари, сестри и друг здравен персонал

Прилагането на тази мярка ще позволи повишаване на приходите на лечебните заведения, което е предпоставка за изпълнение на поетите ангажименти за финансово обезпечаване на договорените средства за работна заплата, съгласно Колективния трудов договор в сектор Здравеопазване, пише в решението на МС.

Увеличение на цените на медицинската помощ с 10% ще осигури допълнителен ресурс за лечебните заведения в размер на 126 млн. лв., в т.ч. 94 млн. лв. за болнична и 32 млн. лв. за извънболнична помощ. Извършването на този разход е в рамките на параметрите за съответния вид дейност, съгласно ЗБНЗОК за 2020 г., в това число и резерва за непредвидени и неотложни разходи.

С проекта на решение се изпълнява законовото изискване за осигуряване на прозрачност при набирането и разходването на средствата на НЗОК.

Над 2,1 милиона пенсионери получават по 50 лв. към пенсиите си за август

Над 2,1 милиона пенсионери получават по 50 лв. към пенсиите си за август

Същата добавка ще получат и за септември и октомври

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.

С проекта на постановление се цели одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ведомството за финансова подкрепа на програми и проекти за частни културни организации и дейци в областта на културата и изкуствата, упражняващи свободни професии в размер на 15 000 000 лв.

Средствата ще бъдат предоставени на Национален фонд "Култура" за програми за финансиране на проекти на дейци в областта на културата и изкуствата, включително и в интернет пространството, упражняващи свободни професии, както и за подпомагане дейността на частни културни организации в областта на изкуството и културата.

Бизнесът да следи разходването на евросредствата, предлага министър Борисов

Бизнесът да следи разходването на евросредствата, предлага министър Борисов

МИ ще дава и публичен отчет на всеки 2 седмици

Правителството прие и третото изменение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г.

С промяната се осигурява финансиране за целенасочени мерки, които имат пряк ефект върху най-засегнатата част от населението в резултат на разпространението на вируса COVID-19 - безработни лица, хора, застрашени от загуба на работно място, както и други уязвими групи.

Средствата за мерки срещу коронавируса осигуряват чрез увеличаване на бюджета на ОПРЧР 2014-2020 с 133 790 507 лв. Средствата са пренасочени от бюджетите на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (28 790 507 лв.) и Оперативна програма "Добро управление" (105 000 000 лв.), както и чрез прехвърляне на неусвоени към момента средства от досегашния бюджет на ОПРЧР 2014 - 2020 между приоритетните оси на програмата.

Изменението е част от социалните и икономически мерки, които правителството предприема за справяне с последствията от пандемията.

Вие как протестирате, пита Борисов строителите на пътища

Вие как протестирате, пита Борисов строителите на пътища

Борисов и Аврамова се затрудняват да носят маска и я придърпват дори при срещи с хора

Министерският съвет прие нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година. Стандартите във функциите "Здравеопазване" и "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се увеличават, считано от 01.08.2020 г" в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 г.

С увеличаване на стандартите по функция "Здравеопазване", средно с 13 на сто спрямо сега действащите, ще се осигури достигане на размерите на основните възнаграждения, определени по Колективния трудов договор за отрасъл "Здравеопазване" и от заетите в училищното и детското здравеопазване, и в здравните кабинети в детските градини и училища.

С промяната на стандартите по функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", средно с 10 на сто спрямо сега действащите, ще се постигне по-добро качество на предоставяните социални услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.).