Населението на България ще намалее с около 20% до 2040 година. Тази прогноза за демографско развитие бе разгледана по време на днешното заседание на министрите от кабинета "Борисов-3", съобщиха от МС.

Данните са записани в правителствената Прогноза за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г. Тя ще бъде представена в парламента.

Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка.

Основният извод в проучването е, че се очертават сходни на сегашните тенденции в демографското развитие на страната през следващите няколко десетилетия.

Прогнозираното намаление на населението в периода до 2040 г. е значително - около 20-25% според различните проекции. Съотношението между половете ще остане стабилно, независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области, без столицата. Очаква се този процес да продължи в течение на целия период.

В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в проучването. Според целевия вариант на проекцията на Евростат се очаква това да се случи в още 11 страни - Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватска, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.

Населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. "инерция на обратния растеж". Това показват прогнозните резултати от различните проекции, въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост.

Заради тази "инерция на обратния растеж", дори да има повече жени във фертилна възраст - до ниво за просто демографско възпроизводство - процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.

Тези трайни демографски тенденции и предизвикателства са отчетени и адресирани в стратегическите и оперативни документи за провеждане на демографската политика в България, допълват от МС.