В деня, в който Сметната палата публикува критичния си доклад за състоянието на обектите на архитектурно наследство и в който констатира 3 години бездействие от страна на Министерството на културата и института за недвижимо културно наследство, от културното ведомство светкавично написаха, че по всичките 21 препоръки вече има издадени заповеди за изпълнение.

Припомняме, днес Сметната палата излезе с доклад за извършен одит на обектите на архитектурното наследство за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2018 г. 

В доклада се констатира, че ресорното министерство и Националният институт за недвижимо културно наследство не осъществяват ефектива поддръжка на обектите с архитектурно наследство.

В периода от 3 години, който обхваща одита на Сметната палата, не е имало мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство у нас.

С оглед критичните констатации на одита от Сметната палата издадоха общо 21 препоръки - 15 препоръки до министъра на културата и 6 препоръки на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Препоръките целят в България да се подобри опазването на културното наследство, а не обектите с такова значение да бъдат занемарени и рушащи се и впоследствие заменяни със нови сгради, неподхождащи на архитектурата.
Освен всичко това докладът отчита, че над девет години след влизането в сила на Закона за културното наследство, у нас все още няма Национална стратегия за развитието на културата.

След тези констатации от пресцентъра на Министерството на културата изпратиха съобщение, според което по всичките 21 препоръки за подобряване на дейностите по опазване на културното наследство - 15 до културния министър Боил Банов и 6 до директора на институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) Даниела Джуркова - вече има подготвени заповеди за изпълнение.
От министерството констатират и че в хода на одита на Сметната палата са препоръчани и коригиращи действия по част от дейностите в областта на недвижимото културно наследство, включително промяна в нормативната уредба.

Много отговорни за културното ни наследство, а то не се опазва

Много отговорни за културното ни наследство, а то не се опазва

Липсват актуални данни за недвижимите културни ценности

От прессъобщението става ясно, че културното министерство вече е изготвило проект на Национална стратегия за развитие на културата 2019-2029 г. (Проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г.).

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството и на портала за обществени консултации за обществено обсъждане. Срокът за обсъждане на проекта започва точно от днес, 05.03.2019 г. Обсъждането е за срок от 1 месец - до 05.04.2019 г.

В отговор на това, че от 2009 година насам (от влизането в сила на Закона за културното наследство) в културното ведомство не се случва нищо по въпроса с паметниците на културата, от министерството посочват, че от посочената дата досега са издадени 19 наредби на министъра, една инструкция и пет правилника.
Отделно за обществено обсъждане са публикувани две наредби по реда на Закона за културното наследство (ЗКН).
В момента даже се работило по изготвянето на още 3 наредби.

От министерството допълват, че в бюджета на ведомството ежегодно се увеличават парите за опазване на културното наследство - през 2016 година били 3.610 милиона, а тази година - 6.558 милиона.

"За първи път през 2019 година бюджетът на НИНКН за дейности по опазване е увеличен със 100%", пише в съобщението до медиите, но не става ясен периодът на сравнение (възможно е данните, респективно на горените, да са спрямо 2016 година - бел. ред.).

Става ясно обаче, че в момента в Националния институт за недвижимо културно наследство на дневен ред седи друга тема - институцията се премества в нова сграда, която в момента се ремонтирала, така че да бъдат осигурени необходимите условия на служителите. Преустройството включвало и пригаждането на архивно помещение за Националния документален архив на НИНКН.

Всичко това щяло да допринесе за засилването на контрола и съкращаването на сроковете за изработване на становища.

Прессъобщение от Министерството на културата: "С оглед осигуряването на по-добри условия за работа и по-голяма ефективност са предприети действия за преместването на института в административната сграда на МК на бул. "Ал. Стамболийски" № 17, като в момента се изпълнява проект за преустройство на помещенията, необходими за осигуряване на работни места за служителите и архивно помещение за Националния документален архив на НИНКН. Тези мерки ще доведат до значително засилване на контрола и съкращаване на сроковете за изработване на становища."

Става ясно и че работата в института се бавела и от друг проблем - дигитализация: "През 2018 година е изменен Правилникът за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, като са регламентирани нови функции за Института, свързани с дигитализацията на културното наследство, включително определяне на отговорно административно звено за осъществяване на мониторинг върху обектите на културното наследство. Експертният капацитет за осъществяване на съществуващите и новите дейности е недостатъчен, като се търсят решения в тази посока."
Проектът за дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, направата на специализирана информационна система и електронен регистър с публичен портал бил в процес на изпълнение.

Прессъобщение от Министерството на културата: "С решение № Р-1/02.01.2018 г. Министерството на културата е обявило процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение" в рамките на проект "Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд."

Решението на избор за изпълнител на проекта обаче се обжалвало пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), от където досега не са се произнесли по подадените жалби.

Боил Банов амбициран да оцени всички паметници на културата

Боил Банов амбициран да оцени всички паметници на културата

Банов няма да бяга от сградите със статут "за сведение"

От културното министерство продължават - те, съвместно в НИНКН, работят активно по предоставянето на окончателни статути на недвижими културни ценности (НКЦ), както и определяне на граници и режими, свързани с опазването им. От 2017 година сама спецсъвет към министерството разгледал около 200 предложения за предоставяне, промяна и прекратяване на временен статут на недвижими културни ценности. Тази дейности обаче била експертна и научноизследователска, което предполагало обработването на голям обем информация.

"Този процес изисква задълбочен анализ на данните и отнема голям период от време, като продължителността може да е повече от една година", пишат от МК.

"С приемането на ЗКН през 2009 г. териториалните инспекторати към Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" (ГДИОКН) не са структурирани поради недостатъчна щатна численост, като към настоящия момент за разрешаването и на този проблем се търсят решения. Независимо от ограничения експертен капацитет на ГДИОКН през 2018 година са извършени над 420 проверки, служителите на инспектората са участвали в над 680 приемателни комисии по реда на ЗКН", завършват становището си от Министерството на културата.

Граждани искат Европа да се грижи за паметниците на културата ни

Граждани искат Европа да се грижи за паметниците на културата ни

Те негодуват срещу безнаказаното заличаване на историята в страната ни