Неефективна е поддръжката на обектите на архитектурно наследство в градска среда, извършвана от Министерство на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Три години - 2015-2018 г. не е имало мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство. Изключението е само на няколко обекта с категория "световно значение" - старинен град Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарски конник, Рилски манастир.

Това е основният извод от извършения от Сметната палата одит на изпълнението "Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда" за периода 01 януари 2015 г. до 30 юни 2018 г.

Откриват дарителска кампания за възстановяване на вилата на Евлоги Георгиев

Откриват дарителска кампания за възстановяване на вилата на Евлоги Георгиев

Идеята е да стане средище за научна дейност в Карлово

Дадени са 15 препоръки на министъра на културата и 6 препоръки на директора на Националният институт за недвижимо културно наследство - за подобряване на дейностите по опазване на културното наследство.

От Сметната палата са започнали инспекцията след серия медийни публикации за лишаването на българските градове от огромна част от тяхното ценно архитектурно наследство.

"Стотици къщи и сгради с впечатляващи архитектурни стилове са разрушавани, като на тяхно място се появяват нови строежи, които често пъти нямат нищо общо със заобикалящата архитектурна среда. Сгради със статут на паметници на културата са изоставени с години и се саморазрушават.
Не са предприети почти никакви реални стъпки за задължаване на собствениците на стари сгради да ги поддържат и пазят. В резултат, старите квартали на градовете са изоставени, вместо да бъдат изпълнени с дух и история и да са предпочитана туристическа дестинация", констатират одиторите.

Къщата на Яворов в София отново на търг

Къщата на Яворов в София отново на търг

Обявената начална цена е 1 465 882 лева

По Конституция всеки гражданин има право да се ползва от националните културни ценности.

Инспекцията е проверила как се опазват и поддържат недвижими културни ценности - архитектурни обекти в градска среда, дейностите по идентифициране, деклариране и предоставяне на статут, мониторингът и контролът.

Отговорността за опазването на културното наследство се разпределя между областни управители, общини, министър на културата, министър на околната среда и водите, министър на регионалното развитие и благоустройството, Светия синод на Българската православна църква и на централните ръководства на другите вероизповедания.

Основни етапи от процеса по опазване на недвижимото културно наследство са идентифицирането, декларирането и предоставянето на статут.

Над девет години след влизането в сила на Закона за културното наследство все още няма Национална стратегия за развитието на културата. В нея трябва да се определят стратегически цели за управление и опазване на културното наследство. Не са издадени всички подзаконови нормативни актове, предвидени в Закона за културното наследство, които да осигурят прилагането му.

Нов пожар в един от тютюневите складове в Пловдив

Нов пожар в един от тютюневите складове в Пловдив

Огънят е загасен бързо

Одиторите са видели, че липсват актуални данни за недвижимите културни ценности. Информацията за състоянието на недвижими културни ценности не е събирана, обобщавана и анализирана системно, поради което липсват актуални данни за тях.

Декларираните недвижими културни ценности са общо 39 476. От тях 19 438 са архитектурно-строителни, в това число 355 от национално значение, а останалите са от регионално, местно, ансамблово значение и за сведение.

Граждани искат Европа да се грижи за паметниците на културата ни

Граждани искат Европа да се грижи за паметниците на културата ни

Те негодуват срещу безнаказаното заличаване на историята в страната ни

"По-малко от една четвърт от архитектурно-строителните недвижими културни ценности са с предоставен статут на културна ценност. Всички останали - 14 780 са само декларирани, без да са изучени задълбочено и да е направена оценка на качествата им на културни ценности", пишат одиторите.

Като основна причина за разпокъсаната отговорност при опазване на недвижимото културно наследство е липсата на достатъчно и добре подготвени специалисти. Няма обвързаност на числеността на служителите в Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата с броя на недвижимите културни ценности и изпълнението на нормативно определените функции.

В центъра на Търново се срути сграда, паметник на културата

В центъра на Търново се срути сграда, паметник на културата

Метохът на Преображенския манастир

Например средно над 3000 обекта се падат годишно на един експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство за мониторинг на недвижими културни ценности. Три години не е имало мониторинг на тези сгради.

Съдът не призна тютюневия склад на "Одрин" 8 за паметник на културата

Съдът не призна тютюневия склад на "Одрин" 8 за паметник на културата

Бизнесмените, които го разрушиха, бяха оправдани

И финансирането на дейностите по опазване на недвижимото културно наследство е значително по-малко от необходимото. Например, заделените по бюджета на министерството средства за програма "Опазване на недвижимото културно наследство" са едва 14 % от необходимите.

Липсват режими за опазването на 93 % от обектите с предоставен статут на недвижими културни ценности. Същото се отнася и за 98 % от декларираните обекти, на които не е направена и оценка на притежаваните качества на културна ценност.

Определянето на режима за опазване на един обект е от ключово значение. Така се тъй като регламентира точното местонахождение и площ на обекта, зоната около него, която попада под защита на закона, допустимите намеси в обекта и устройството и условията за ползване на техните територии и охранителни зони.

Къщата на Рачо Петров не била единичен паметник на културата

Къщата на Рачо Петров не била единичен паметник на културата

Тя е част от групов ансамбъл

Липсват и териториални структури на Министерството на културата и на Националния институт за недвижимо културно наследство, което е изискване по Закона за културното наследство.

През одитирания период от Инспектората за опазване на културното наследство са проверени незначителен брой обекти - между 0,07 % и 0,54 % на година. Дейността не се планира и не се отчита адекватно.

С опасна сграда, паметник на културата, се зае прокуратурата в Сливен

С опасна сграда, паметник на културата, се зае прокуратурата в Сливен

Сградата на бившата "Популярна каса"

Самият Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство не отговаря на нормативните изисквания за създаването на досиета за обектите.

"Няма досиета за значителна част от обектите, тъй като поради спецификата на законодателството през различните периоди е било възможно да се декларират много обекти с един акт, без за тях да е налична каквато и да било документация. Създадените досиета имат пропуски по отношение на пълнота и актуалност. Помещенията, в които се съхранява архивът, не са достатъчни", констатират одиторите.

Архивът не е в електронен вид, каквото е изискването от 2016 г. Архивът съдържа около 100 000 папки и класьори - досиета на обектите и техническа документация, протоколи от комисии, планове, фотограметрични заснемания и фотодокументация.

Срути се част от къща – паметник на културата във Велико Търново

Срути се част от къща – паметник на културата във Велико Търново

Няма пострадали

Културното наследство е под закрива още през 1888 г. със създаването на Българската държава. Тогава са приети временни правила за закрила на наследството, от 1911 г. е в сила Закон за старините, а през 1937 г. се въвежда за първи път регистрационен режим, за да се запазят старинните постройки в населените места.

Според международните и европейските документи всяка държава трябва да съхрани и популяризира културното и природното си наследство. България не е въвела оценка на въздействието на инфраструктурни и устройствени проекти върху обекти на световното наследство.

Разрушиха "Ориента" в Пловдив, ден преди да го обявят за паметник на културата

Разрушиха "Ориента" в Пловдив, ден преди да го обявят за паметник на културата

Унищожаването на сградата стана само ден преди тя да бъде обявена за паметник на културата