Министерският съвет прие нов устав на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - т. нар. Фонд на фондовете.

С него системата на управление на дружеството се променя от двустепенна - Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите, който ще е в състав от трима членове.

Промените целят по-ефективно управление и по-гъвкава политика, както и постигането на оперативна бързина при вземането на решения за управлението на финансовите инструменти от Европейските структурни и инвестиционни фондове и намаляване разходите за управление.

Сегашният брой на членовете на органите за управление и контрол на Фонда на фондовете е 10, а това затруднява вземането на бързи оперативни решения, посочват от МС.

Асен Василев: И Фондът на фондовете е на загуба

Асен Василев: И Фондът на фондовете е на загуба

Министерството на финансите го е субсидирало, за което предстои проверка

Създава се и Консултативен съвет. Той ще включва поне седем членове, които безвъзмездно ще подпомагат едноличния собственик и Съвета на директорите със становища по изпълнението на стратегическите цели на дружеството в качеството му на Фонд на фондовете.

Консултативният съвет ще се избира от едноличния собственик на капитала и ще включва представители на управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете. В него ще има и представители на съсловни асоциации на банките и на фондовете за дялов и рисков капитал, ще бъдат поканени и членове без право на глас ("наблюдатели"), представители на институции на ЕС или международни организации, чийто капацитет би допринесъл за по-ефективното управление на финансовите инструменти у нас и тяхната координация с други сходни програми и инструменти.

Финансовият министър ще продължи да упражнява пряко правата на държавата като едноличен собственик на капитал на Фонда на фондовете, с изключение на правата по чл. 221, т. 1 от Търговския закон.

Членовете на новия Съвет на директорите ще бъдат избрани чрез конкурс.

С 590 000 лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

С 590 000 лв. увеличават капитала на Фонда на фондовете

Чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв.