Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на този закон за лице, заемащо публична длъжност, може да подаде сигнал до Антикорупционната комисия. Сигналите може да се подават лично или чрез адвокат по пълномощие. Това стана ясно по време на второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията в Партийния дом. Вносители са Десислава Атанасова и група народни представители.

Сигнали може да бъдат получавани и от всички канали за вътрешно или външно подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Всеки сигнал следва да съдържа:

- трите имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя или на адвоката, когато се подава по пълномощие, ако има такъв;

- имената на лицето, срещу което се подава сигнали, и заеманата от него висша публична длъжност;

- конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

- позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

- дата на подаване на сигнала;

- подпис на подателя.

Членовете на новата Антикорупционна комисия - 7 г. стаж и юридическо образование

Членовете на новата Антикорупционна комисия - 7 г. стаж и юридическо образование

Депутатите регламентираха и административно-ръководните функции на комисията

Всеки сигнал се регистрира в Комисията незабавно след постъпването му.

Сигнали, които не са от компетентността на Комисията, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган, за което се уведомява подателя на сигнала.

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Подадени до Комисията сигнали за конфликт на интереси или за корупция по смисъла на този закон срещу съдия, прокурор или следовател, съдържащи данни за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, се изпращат за проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет в рамките на правомощията му.

Подадените до Комисията сигнали за конфликт на интереси по смисъл на този закон срещу съдия, прокурор и следовател, съдържащи данни за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, се изпращат за проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет в рамките на правомощията му.

Депутатите в спор за антикорупционната бухалка

Депутатите в спор за антикорупционната бухалка

Несъгласия възникнаха около предложения за избора на членове на КПКОНПИ

Лицата, подаващи сигнали за корупция и конфликт на интереси по смисъла на този закон, имат право на закрила, защита и подкрепа при условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Специализирана дирекция "Противодействие на корупцията" извършва дейности за противодействие на корупцията чрез разкриване и разследване при и по повод данни за прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности.

Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията или устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка е предвидено друго.

ПП убедили ГЕРБ да подкрепят законопроекта им за КПКОНПИ

ПП убедили ГЕРБ да подкрепят законопроекта им за КПКОНПИ

Внесени са промени преди второ четене