Депутатите приеха окончателно Закона за българския жестов език. В края на ноември месец законът единодушно мина и на първо четене.

Законът ще въведе разпоредби, отнасящи се до признаването и равностойното прилагане на българския жестов език в различни сфери на обществения живот. Чрез него ще се промени в положителен аспект образователната, социалната и културната среда на глухите лица в България, а оттам и ще се повиши качеството на живота им. Това единодушие показа, че има каузи, които са над политическите цели, както обясни след приемането на закона Светлана Ангелова от ГЕРБ. Днешният ден е празник, голяма победа на глухата общност, подчерта тя.

Поздравления към глухата общност отправи Хасан Адемов от ДПС. Весела Лечева от БСП припомни, че още преди три години левицата е искала законът да бъде приет.

Правителството одобри Закон за българския жестов език

Правителството одобри Закон за българския жестов език

До 120 часа безплатен жестов превод за всеки с тази потребност

Припомняме, за първи път правителството включи жестомимичен превод на 13 март 2020 година, когато се въведе извънредно положение.

В мотивите към проекта на Закон за българския жестов език е посочено, че основните цели на закона са:

- признаване на българския жестов език за естествен самостоятелен език;

- осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица;

- признаване на културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и формиране на нагласи за уважение към тях чрез българския жестов език;

- формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и за използване на българския жестов език с оглед на осигуряване на равни възможности на глухите и сляпо-глухите лица за тяхното пълноценно приобщаване и участие в обществения живот;

- прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование;

- подготовка на специалисти за обучение по български жестов език;

- осигуряване на комуникация с помощта на съвременните информационни технологии чрез българския жестов език.

В Закона са регламентирани правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно загубата на слуха и степента на увреждане на зрението на децата и учениците. Предвидена е възможност за ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца и ученици чрез българския жестов език. За родителите на глухи или сляпо-глухи деца са определени консултации, свързани с осигуряването на езикова среда за комуникация на български жестов език и за обучение на детето от момента на установяване на слуховата загуба. За родителите е предвидена и възможност за обучения по български жестов език.

Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата, както и за използването му в образователния процес съобразно потребностите на глухите и сляпо-глухите деца и ученици.

Също така е регламентирана възможност при текущите изпитвания и изпитите в системата на училищното образование, както и при педагогическите ситуации в предучилищното образование глухите и сляпо-глухите деца и ученици съобразно индивидуалните си потребности да имат право да използват българския жестов език.

Създадена е възможност и за прилагането на българския жестов език при обучението, развитието и терапевтичната работа с деца и ученици с проблеми в комуникацията и езиковото развитие, които нямат увреждане на слуха. Също така и възможност за използването и създаването на системи за комуникация, които подкрепят подходи на общуване, както и за овладяване на други езикови компетентности.

Уредено е право на ползване на преводачески услуги на български жестов език за глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, както и възможност за осигуряване на условия за подготовка на специалисти по български жестов език.

В Закона е уредена възможност за създаване на Съвет за българския жестов език с консултативни функции, който да подпомага министъра на образованието и науката при изпълнение на дейностите, свързани с развитието на българския жестов език.

С приемането на Закона за българския жестов език ще се изпълни Стратегическа цел 4.2. "Въвеждане на жестовия език" от Плана за действие на България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (2015 - 2020).