Приеха Устройствения правилник на новата Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

В Изпълнителната агенция "Медицински надзор" ще влязат Изпълнителната агенция "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация. С документа се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.

Разписан е контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Предвижда се контролът да бъде завишен спрямо сегашния.

Обединяването на Изпълнителната агенция "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сегашните структури.

С 16 млн. лв. създават мегаагенция към здравния министър

С 16 млн. лв. създават мегаагенция към здравния министър

Предложението е в Проектобюджета за 2019 г.

Общият брой на персонала на новата агенция е 106 души, което съответства на общата численост на двете настоящи агенции. Новата Агенция ще продължи да осъществява досегашните функции на двете агенции, както и възложените нови функции.

Относно приетия нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването той трябва да се приведе в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

По тази причина в структурата на министерството се обособява звено "Сигурност на информацията и защита на данните", на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност и защита на данните. То ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните.

Създава се пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването. Целта му е подобряване на ефективността на работата в администрацията, намаляване на разходите за издръжка на общата администрация и укрепване на капацитета за управление на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

Над 500 млн. лв. повече за здраве в проектобюджет 2019
Обновена

Над 500 млн. лв. повече за здраве в проектобюджет 2019

Новата мегаагенция и другите промени са оправдани като бързи реформи

Създава се самостоятелна дирекция "Електронно здравеопазване", чиято цел е да оптимизира дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии.

Извършват се промени в числеността и на други структурни звена в министерството. Целта е да се оптимизира разпределението на функциите, без да се допуска дублиране и създаване на объркване по отношение на обслужването на гражданите и бизнеса, а също така и оптимизиране числеността на структурните звена в зависимост от обема им на работа.

Необходимите допълнителни щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на общата численост на персонала в министерството.