Нормативните промени, които влизат в сила с настъпващата година са сред водещите теми на електронните издания на вестниците.

"Промени в осигуровките, изискванията за стаж и възраст при пенсиониране, помощите за хора с увреждания, нови цени на водата и природния газ - това са част от последиците от промените в нормативната уредба, които влизат в сила в първия ден на новата 2019-та година. Годината ще има 249 работни дни, които стандартно са 1992 работни часа. Почивни ще бъдат 116 дни, изчисли платформата за данъци и счетоводство kik.info. Минималната работна заплата се повишава от 510 на 560 лв. Увеличава се и минималният осигурителен доход по икономически дейности и професии. Учителските заплати се вдигат средно с 20%, в администрацията - средно с 10%. Максималният осигурителен доход се вдига от 2600 на 3000 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се за 2019 г. ще бъде 560 лв. при 510 лв. през 2018 г. Изискванията за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране се увеличават. През 2019 г. жените се пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и осигурителен стаж от 35 г. 8 м. Увеличението е с по два месеца. Мъжете се пенсионират, ако са навършили 64 г. 2 м. (увеличението е с 1 месец), а осигурителният им стаж е 38 г. 8 м ( с 2 месеца повече, отколкото през 2018 г.). Стойността на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите се увеличава от 1.169 на 1.2. Новият коефициент ще се прилага при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии. От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България... Влиза в сила електронната винетка. Неизтеклите хартиени стикери продължават да важат, но се препоръчва да се преобразуват в електронни, за да не се подлагат шофьорите на по-дълги контролни процедури. Данъкът за моторните превозни средства за 2019 г. се изчислява по нова формула, която включва годината на производство, мощността и екологичния стандарт на колата. Това следва от приети от парламента изменения на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019 г. В калкулатора за регистрираните в София автомобили са заложени минималните коефициенти, по които всеки сам може да изчисли колко ще плати. Образците на данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци са публикувани на сайта на НАП, след обнародването им в "Държавен вестник". Данъчната кампания 2019 г. обаче ще започне на 10 януари. Декларациите за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 година е 31 януари. Природният газ поскъпва с 3.5%, като това няма да повлияе на цените на парното и топлата вода. Цената до 31 март ще е 44.8 лв. за мегаватчас без акциз и ДДС. С между 0.64 и 22% поскъпват услугите на 27 водни дружества. Най-ниската цена на водата е в Радомир - 0.48 лв. за 1 куб. м. Най-много поскъпва водата във Видин - с 21.84%, 1 куб. м струва 2.845 лв. с ДДС. В Пловдив увеличението е с 0.64% до 2.214 лв. за куб. м, в Бургас - с 9.71% до 2.994 лв. В пет области водата е над 3 лв. - Варна, Силистра, Шумен, Враца, Добрич. Малко под 3 лв. е цената в Монтана, Бургас, Русе..." - в. "Дневник".

"От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Това предвижда новото законодателство за хората с увреждания, припомня БТА. Новата помощ ще замени досега изплащаните добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин - чрез пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души - с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция. За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто месечната финансова подкрепа ще е 7 процента от линията на бедност, или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90 на сто нейният размер ще е 15 процента от линията на бедност, или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90 процента финансовата подкрепа ще е 25 на сто от линията на бедност, или 87 лв. За хората с над 90 процента степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука, или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30 на сто от линията на бедност, или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57 процента от линията на бедност, което прави 198,36 лв. Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. От 1 януари 2019 г. този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът й не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекцията "Социално подпомагане" (ДСП). Хората, които са получавали прекратената от 1.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г. Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и хората, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините. Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност." - в. "24 часа".

"По-висок минимален и максимален осигурителен доход и нова формула за изчисление на пенсията влизат в сила тази година. След като две поредни години увеличаваше осигуровката за пенсия с по 1-процентен пункт, сега ГЕРБ вдигна минималните и максималните осигуровки. Добри новини за обезщетенията няма - те остават замразени на миналогодишното си ниво. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се вдига на 560 лв. заедно с минималната заплата. Върху по-голяма сума ще внасят осигуровки и земеделските стопани и тютюнопроизводителите - за тях минималният осигурителен доход се увеличава от 350 на 400 лв. Максималният осигурителен доход рязко се повишава на 3000 лв., въпреки че според средносрочната бюджетна прогноза трябваше да остане 2600 лв. до края на мандата на ГЕРБ. Когато тази изненада беше поднесена в бюджета на държавното обществено осигуряване, работодателските организации единодушно осъдиха непредсказуемостта на правителството и прогнозираха отлив на инвестиции и специалисти от високодоходните сектори като ИТ. Вноската за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване остава както миналата година 19.8%, а за хората, родени след 1959 г. - 14.8%. Осигуровката продължава да се дели в съотношение 60:40 между работодател и осигурен. Няма промяна и в другите осигуровки, като добрата новина е, че не се променят и условията за получаване на обезщетения. Максималният осигурителен доход се вдига с един-единствен аргумент - увеличение на тавана на пенсиите, с който е обвързан. За разлика от осигурителната тежест обаче, която се повишава от 1 януари, промяната в размера на максималната пенсия е заложена за средата на годината. Нещо повече - управляващите направиха още едно отстъпление от заложените параметри на пенсионната реформа и решиха да оставят ограничението и за новите пенсионери. Така вместо от 1 януари новите пенсионери да получават реалния размер на пенсията си, тя ще бъде ограничена до 910 лв., а от 1 юли ще се повдигне на 1200 лв. Крачката назад с тавана е особено несправедлива за хората, които в последните години задържаха пенсионирането си с надеждата да се възползват от предвиденото в закона отпадане на това ограничение от тази година. Управляващите обаче считат въпроса за приключен, поне според думите на финансовия министър Владислав Горанов. С юлското увеличение на тавана още 41 000 души ще започнат да получават реалния размер на пенсията си, но в групата на ощетените ще останат 24 000 души..." - в. "Сега".

Посрещането на Новата година също е сред най-широко отразяваните теми.

"Румен Радев превърна новогодишното си слово в политическа критика Президентът изуми, като вместо празнично пожелание използва новогодишната нощ за атака срещу управляващите. Със силно политизирано обръщение излезе президентът в новогодишната нощ. Румен Радев изуми мнозина, като превърна традиционното пожелание за Нова година, което произнася държавният глава, в политическа реч. Вместо традиционните приветствия и честитки към посрещащите новата година от устата на Радев прозвучаха поредните остри критики към управляващите. А словото му бе повече посветено на отминалата година, а не толкова само на очакванията за идващата 2019 г. Радев определи отиващата си 2018 г. като "година на корупционни скандали и ерозия на демократичните права и институции". Проблемите бяха отсрочвани, но не и решавани, категоричен бе в словото си президентът. И отново призова за единение. "Убеден съм, че нашият народ може да излезе от всяка криза и безпътица, когато надмогне егоизма и страха и обедини усилия в името на справедливостта, законността, суверенитета и просветеното бъдеще", каза президентът. "2019-а ще бъде такава, каквато я сътворим с общи усилия. Нека тя да донесе здраве във всеки дом, сила на духа, за да преодолеем трудностите, и дързост в сърцата, за да сбъднем мечтите си", завърши словото си Радев..." - в. "24 часа".

"Нека през 2019 година заедно да работим за надграждане на постигнатото и да бъде по-добра за всички!". Това пожела от профила си в социалната мрежа "Фейсбук" премиерът Бойко Борисов в краткото си пожелание по случай Нова година. Той отбеляза, че е изминала дълга година, изпълнена с много предизвикателства. "За първи път България пое председателството на Съвета на ЕС. Доказахме, че можем да бъдем активни участници в дебатите за развитието на ЕС, миграцията, присъединяването на Западните Балкани към Съюза, че може да защитаваме националния си интерес по важни въпроси като правата на българските граждани във Великобритания след Брекзит. Доказахме, че можем да бъдем лидер в региона, водейки активни разговори със съседите ни за реализирането на съвместни проекти и развитието на всички държави на Балканите", посочи той някои от трудностите и постигнатото. "През годината работихме активно и във вътрешен план. В сила влиза рекордно голям държавен бюджет с ръст на БВП, пенсии, заплати, като особено внимание отделяме на образованието и на хората в неравностойно положение", допълни той. Прдседателят на парламента Цвета Караянчева също отправи кратко пожелание в профила си в социалната мрежа. "Пожелавам Ви новата 2019 г. да донесе на всички ни светли хоризонти, положителни емоции и силата да вярваме в себе си, да градим и да опазим този наш земетръсен Балкански Вавилон, който дедите ни са завещали да обитаваме", написа тя. "Желая ви стремглаво ново начало и нови възможности. И не забравяйте, че границите са вътре в нас и само от нас зависи да ги прекосим. Честита Нова 2019-а година", допълни Караянчева." - в. "Дневник".

"С архиерейска Света Василиева литургия започна Новата 2019 година днес в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Богослужението беше отслужено за Господския празник Обрезание Господне и за празника на Св. Василий Велики. Негово Светейшество българският патриарх Неофит взе молитвено участие в Светата литургия, а след нея възглави молебена за Новата година, съобщиха от Българската патриаршия, цитирани от БТА. "Да бъде благословено и прославено името Господне, да бъде благословена и нашата скъпа Родина България за слава Божия и за доброто и благопреуспяването на обичния ни православен народ! Божията милост и Неговата всещедра и всепобеждаваща любов да бъдат винаги с нас, Божията крепка Десница да ни ръководи във всяко наше лично и общностно дело, с което и през Новата 2019 година ще продължим да изграждаме нашите съдбини", е казал в словото си патриарх Неофит. Литургията е водил Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод и предстоятел на църковното настоятелство при патриаршеската катедрала, а с него са служили Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на патриарх Неофит, архимандрит Василий - протосингел на Софийската митрополия, иконом Николай Георгиев - началник на отдела "Връзки с обществеността" при Светия синод, храмовото духовенство, столични свещеници и протодяконите Иван Петков и Александър Нешев. Молебенът за Новата година от патриаршеската катедрала е излъчен на живо и в официалната страница на Светия синод във Фейсбук." - в. "24 часа".

"Св. Василиева литургия бе отслужена от старозагорския митрополит Киприан и свещенослужителите от епархията в катедралния храм "Св. Николай" в Стара Загора днес, денят, в който БПЦ чества Обрезание Господне и прославя св. Василий Велики. Владиката пожела на миряните крепко здраве, да бъдат благоденствени, мирни и святи, а също и да следват пътя на Господ Иисус Христос, защото той е светлината на света. "Да сме мъдри, единни в Христа и ревностни пазители на Христовия закон, да бъдем в храма Божий, там, където при двама и трима събрани в Негово име, той винаги ще пребъдва", каза още в своето слово архиереят. В празничното богослужение участие взе и църковният хор при катедралния храм. В края на службата всички миряни в храма, сред които бяха и зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов и областният управител на Стара Загора Гергана Микова получиха благословението на митрополит Киприан." - в. "Стандарт".

Румънското европредседателство също е във фокуса на всекидневниците.

"Румънската министър-председателка Виорика Дънчила е уверена, че държавните институции, политическите сили и гражданското общество ще обединят сили и ще участват конструктивно за успешен мандат на Румъния като председател на Съвета на ЕС, предаде Аджерпрес. "От съществено значение е в този символичен момент за европейската съдба на нашата страна да покажем отговорност, сила и разум. От днес поемаме председателството на Съвета на ЕС за период от шест месеца. Румъния ще има възможността, но също и отговорността да демонстрира и капитализира европейския си потенциал и способностите си за взаимодействие в усилие да укрепи онова, което представлява европейската конструкция - съюз на граждани, свободи и нашите обединени капацитети", заявява Дънчила във видеопослание, разпространено днес. Министър-председателката посочи още, че вижда в предстоящото председателство възможност за Букурещ да има активен принос към процеса на взимане на решения в ЕС и да покаже "правилен имидж на Румъния". "Европейският съюз може да продължи напред в духа на основополагащите идеи на европейския проект само като запази единството и преодолее различията между страните членки във всичките им форми на проявление", каза тя. Министър-председателката призова към единство и румънците..." - в. "Труд".

"Политически нестабилната Румъния, която от 1 януари пое председателството на Съвета на ЕС, предизвиква сериозни опасения в Брюксел дали ще успее да се справи с поверената й отговорност. За първи път в последното десетилетие държава, която поема председателството, предварително е обвинявана, че не е добре подготвена, коментират информационните агенции. Румъния оглавява ЕС в изключително важен момент, тъй като на 29 март предстои Великобритания официално да напусне Общността. Освен това през пролетта предстоят избори за Европарламент, от които пък ще зависи и съставът на новата Европейска комисия. Румъния е раздирана от вътрешнополитически конфликти, които пречат на нормалното функциониране на държавата. Не стихват протестите срещу спорните промени в съдебната система и законите, като някои от тях целят да оневинят корумпирани политици. От две години управляващите социалдемократи демонстрират, че най-важният им приоритет е да предпазват корумпираните политици от влизане в затвора, а също така полагат усилия за подкопаване основите на правовата държава, коментира "Дойче веле". Задълбочават се конфликтите между румънското правителство, което президентът Клаус Йоханис обвини в липса на готовност да води ЕС, а лидерът на управляващата Социалдемократическа партия Ливиу Драгня контраатакува, че подобни оценки са национално предателство. Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер си позволи публично да изрази съмнения, че Букурещ вероятно не е наясно какво означава да застане начело на ЕС, както и се усъмни в способността на румънците да бъдат честни посредници в преговорите между държавите членки - една от основните дейности, изпълнявани от страните, оглавяващи Общността. Малко преди началото на румънското председателство ЕК представи поредния си доклад по механизма за наблюдение на борбата с корупцията, който беше изключително критичен и отчете сериозни слабости, отстъпление от постигнатите резултати и нови препоръки към властите..." - в. "Сега".