Държавният фонд Земеделие отпуска извънредна помощ de minimis на розопроизводителите.

Целта на извънредна помощ е да се укрепи розопроизводството в страната и да се запази и стимулира този традиционен и важен отрасъл за България.

В Стрелча няма да празнуват Празника на розата

В Стрелча няма да празнуват Празника на розата

За първи път от 22 години

Срокът за подаване на заявленията е от 2 до 13 юли 2018 година.

Подпомагането се предоставя на площ и цели да се покрият част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

Общият размер на помощта, която може да се предостави на един земеделски стопанин или предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. - 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

Манолова сезира КЗК за картел при розоварите

Манолова сезира КЗК за картел при розоварите

Омбудсманът праща НАП на прекупвачите

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

Лицата могат да кандидатстват в Областните дирекции на Държавния фонд Земеделие, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).

Розопроизводителите блокираха пътя Казанлък - Стара Загора

Розопроизводителите блокираха пътя Казанлък - Стара Загора

Цената на розовия цвят спаднал до 1.20 лв. за килограм