3 345 земеделски стопани получиха общо 42 428 000 лв. по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. Плащания са за одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство", "Биологично животновъдство" и "Биологично пчеларство" за Кампания 2020. Информацията е от Държавен фонд "Земеделие".

В направление "Биологично растениевъдство" субсидии получиха 2 195 стопани с общ размер 33 007 000 лв. 61 фермери получиха общо 408 000 лв. за биологично отглеждане на животни. Финансова подкрепа от 9 013 000 лв. са преведени на 1 182 биопчелари.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г.

Един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11.

Биопроизводителите без субсидии, да пишат на министерството до 19 юни

Биопроизводителите без субсидии, да пишат на министерството до 19 юни

Могат да отправят запитване до ДФЗ чрез Системата за електронни услуги (СЕУ)

Помощта по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

Оторизациите по мярка 11 на площи/животни/пчелини заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство са извършени след всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Преведоха над 35 млн. лева на родните биопроизводители

Преведоха над 35 млн. лева на родните биопроизводители

Субсидии получиха общо 3177 земеделски стопани