Във взетите вчера проби от заустването на северния колектор на "Неохим" АД в река Марица са установени значителни превишения на замърсяването, разрешено от властите през 2015 г., съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Превишенията по показатели са: азот нитритен - около 358 пъти над нормата, азот нитратен - около 10 пъти, амониев азот - около 2 пъти и електропроводимост - около 2 пъти, както и превишение на показателя химично потребление на кислород - около 2,2 пъти.

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

И да се пусне водата, тя няма да е годна за пиене и готвене

В Марица преди заустването на северния колектор на Неохим са установени незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати, като превишението е 1,2 пъти.

В Марица след заустването на северния колектор на Неохим АД са установени превишавания на норматите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен - с около 1,17 пъти, азот нитритен - с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати - около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на северния колектор на "Неохим"  са значително по-ниски от тези в точката на заустване на северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

Борисов изпрати новия здравен министър да провери замърсяването на Марица

Борисов изпрати новия здравен министър да провери замърсяването на Марица

Очаква се утре да дадат повече информация за мерките на здравното министерство

В река Марица в Симеоновград, по конкретно в района на моста за Стара Загора, е констатирано превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Припомняме, че на 27 юли беше съобщено за 29 крави, които са измрели веднага, след като са пили вода от канал, вливащ се в река Марица край Димитровград.

Заради инцидента беше спряно водоподаването на общо 48 населени места, което днес беше възстановено.

От БАБХ обещаха, че стопанина на умрелите крави ще бъде предоставено обезщетение.