"На дигите на сгуроотвал "7-ми септември" не са установени признаци и белези, характерни за развитие на свлачищни процеси".

Това пише в доклад на "Топлофикация-Перник" АД до РИОСВ-Перник, изготвен от дружеството във връзка с предписания на екоинспекцията от 19.11. 2019 г.

Дружеството е представило на РИОСВ Перник доклад от 04.12.2019 г. за извършена проверка за сигурността на съоръжението, включително технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране сигурността на сгуроотвалите като хидротехнически съоръжения, съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи на Министерство на енергетиката.

Днес в 9.20 ч. в РИОСВ-Перник е получен сигнал за пропуск на вода от дигата на сгуроотвал "7 ми септември". Незабавно екипи на РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършиха оглед на мястото на аварията.

ТЕЦ "Република" минава на газ заради аварията в шламохранилището

ТЕЦ "Република" минава на газ заради аварията в шламохранилището

Проверяват за екозамърсяване и река Струма

В проверката участваха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на РИОСВ Ирена Петкова.

Взети са проби с цел проследяване на замърсяването от пет пункта по поречието на река Струма: от реката при кв."Димова махала", кв. "Хумни дол", преди пречиствателната станция в гр. Батановци, с. Прибой и преди вливането на реката в яз. "Пчелина".

Само на първите два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води. Останалите показатели от експресния анализ: разтворен кислород, процентно насищане с кислород, температура на водата и активна реакция са в норма.

Пробонабирането продължава, ще бъдат взети проби и от почви, засегнати от аварията.

Скъса се дига на шламохранилище на ТЕЦ-а в Перник
Обновена

Скъса се дига на шламохранилище на ТЕЦ-а в Перник

Евакуираха квартал "Калкас" в Перник

За сгуроотвал "7-ми септември" РИОСВ-Перник е съставила на "Топлофикация-Перник" АД 4 броя актове за установяване на административни нарушения и са съставени наказателни постановления с имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева за неизпълнения на условия в Комплексни разрешителни.

Междувременно "Топлофикация Перник" уведоми РИОСВ Перник, че ТЕЦ-а ще продължи работа на природен газ.

Биоразнообразието на р. Струма – заплашено заради аварията в шламохранилището на Перник

Биоразнообразието на р. Струма – заплашено заради аварията в шламохранилището на Перник

Взети са проби, които ще покажат какви са щетите