Глоба от 300 до 1000 лева предвижда общината в Кюстендил за замърсяване.

Размерите на санкцията за физически лица са записани в проект за нова общинска наредба за управление на отпадъците. 

Предвидено е санкция да се налага на хора, които си изхвърлят отпадъците на неразрешени за това места или които предават отпадъци на лица, които не притежават разрешение за подобна дейност.

Наредбата предвижда глоба и за лицата, които изхвърлят битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

Санкция ще се налага и на собствениците на моторни превозни средства, които са излезли от употреба, но не са предадени в площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване, а са оставени на тротоари или общински терени.