Правителството прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, с което в българското законодателство се въвеждат измененията на три европейски директиви за безопасността на играчките.

Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, карциногенни и токсични за репродукцията.

Когато играчките са предназначени за деца под 36 месеца или са предназначени да се слагат в устата, тези вещества следва да отговорят на определени от Европейската комисия специфични гранични стойности, които гарантират безопасността на детето.

Измененията и допълненията в Наредбата са свързани с промени в граничните стойности на веществата бисфенол А, фенол и олово в играчките и трябва да бъдат приложени както следва: за олово - от 28 октомври 2018 г., за фенол - от 4 ноември 2018 г., а на бисфенол А - от 26 ноември 2018 г.