В националните паркове се допускат дейности само ако поддържат биоразнообразието. Това се посочва в експертно становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН относно годишните планове за паша в трите национални парка в България "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" за 2024 г.

Позицията е във връзка с възраженията на животновъди срещу новите изисквания за прилагането на мярката "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" в трите парка. Учените от ИБЕИ смятат, че тези възражения показват неразбиране и едностранчиво тълкуване на концепцията за прилагането на интервенцията пасторализъм, както и на нормативната ѝ обосновка.

Изтъква се, че въпросната интервенция е въведена единствено за опазване на биологичното разнообразие във високите планини. При разработването ѝ са участвали основно учени и експерти по биологично разнообразие от БАН, Софийския университет и неправителствения сектор, които имат натрупана значителна информация, даваща възможност да се направят научнообосновани заключения за състоянието на природните местообитания в трите национални парка.

МОСВ: Ограниченията за паша в националните паркове не застрашават животновъдството

МОСВ: Ограниченията за паша в националните паркове не застрашават животновъдството

Под 3% от добитъка у нас е воден на паша в територия на националните паркове

Учените от БАН са категорични, че пашата в планинските райони у нас има дългогодишни традиции и трябва да бъде запазена. Отбелязва се обаче, че прекомерното натоварване на пасищата води до увреждане и деградация на местообитания. Освен загубата на биоразнообразие, намалява и перспективата високопланинският фуражен ресурс да бъде ползван ефективно и през следващите години, от което именно би трябвало да са заинтересовани в по-голяма степен животновъдите. Вместо това, настояването им за отпадане на ограничителните мерки показва липса на ясна и дългосрочна визия за собствения им бизнес, който зависи от ресурсите, предоставяни от тревните местообитания, изтъкват от ИБЕИ.

Подчертава се, че в националните паркове се допускат дейности само ако поддържат биоразнообразието. Нито мярката пасторализъм, нито статутът на защитените територии предполага използването на териториите за стопански цели. За природните местообитания, включени в Приложение I на Закона за биологичното разнообразие (пасища и ливади по начина им на трайно ползване), които се опазват в националните паркове, държавата има задължението да ги опазва, поддържа и при необходимост да предприема мерки за подобряване на природозащитното им състояние, което е пряко свързано с намаляване на пасищното натоварване, посочва се в становището и се допълва, че законодателството и произтичащите от него задължения, ограничения и отговорности трябва да се спазват безусловно.

Природозащитници искат спиране на субсидираната паша на едър добитък в националните паркове

Природозащитници искат спиране на субсидираната паша на едър добитък в националните паркове

Подпомагането на животновъдите не трябва да е с цената на природата в Националните ни паркове