От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" напомнят на търсещите работа да бъдат внимателни за своите права при започване на работа. Предупреждението на инспекцията е предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон.

Те посочват, че преди да започнат работа, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои основни документи - екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП.

До работните места не могат да бъдат допускани работници и служители, с които работодателят не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор. Приходната агенция издава и персонален идентификационен код (ПИК), с който лицата могат по всяко време да установят онлайн дали договорите им наистина са регистрирани в НАП, напомнят от Инспекцията по труда.

При липса на регистрация работодателят може да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

Оплитат сезонни работници все по-често в мрежата

Оплитат сезонни работници все по-често в мрежата

Озовават се в ситуация на трафик на хора, с цел трудова експлоатация

От агенцията посочват, че в трудовия договор трябва да са регламентирани мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работа, датата на сключване и начало на изпълнението, времетраенето, размерът на основния и удължен платен годишен отпуск, основното и допълнителните трудови възнаграждения, както и продължителността на работния ден или седмица.

От Инспекцията подчертават, че нямат правомощия да задължат работодателя да изплати възнаграждения, които са договорени само устно.

Често сигналите за работа без трудов договор също се подават от работниците, след като те вече са напуснали работните места и съответно не могат да бъдат заварени на тях, за да се възползват контролните органи на Агенцията от правомощието си да обявяват съществуване на трудово правоотношение, посочват от ИА ГИТ.

Инспекцията по труда напомня, че ако работникът е назначен със срок на изпитване, трудовите му правоотношения могат да бъдат прекратени в срока на изпитване без предизвестие и без право на обезщетение освен за неизползван платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на изпитване може да бъде до 6 месеца. Ако изрично не е уговорено друго, от него могат да се възползват и двете страни. Ако обаче срокът на изпитване е уговорен в полза на едната страна, другата дължи предизвестие при напускане. Ако не е уговорено друго, за постоянен трудов договор срокът на предизвестието е един месец, а за срочен трудов договор - 3 месеца, но не повече от изтичането на срока му.

Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни

Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни

Намаляват броя на документите за краткосрочно наемане на чужденци

Относно оформянето на трудовата книжка тя се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни. Той обаче е длъжен веднага след това да я върне.

От агенцията изтъкват, че е важно работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката, така че при евентуално изгубване да могат да докажат, че вината за това е негова и той трябва да я възстанови. Трудовата книжка се предоставя на работодателя и при прекратяване на трудовото правоотношение. Той трябва да нанесе данните в нея и да я върне веднага заедно със заповедта за прекратяването на договора.

ИА ГИТ предупреждава, че от началото на юни ще засили контрола на сезонните обекти в морските курорти. Инспекцията има готовност и да командирова екипи от други области през юли и август.

По данни на НСИ в трите областите Бургас, Варна и Добрич наетите към края на юли 2018 г. са били с над 40 000 повече спрямо март същата година.

Затягат контрола за правата на сезонни работници

Затягат контрола за правата на сезонни работници

Инспекцията по труда започва масирана кампания към работодателите