Председателят на КЕВР Иван Иванов изпрати писмо до омбудсмана доц. Диана Ковачева в отговор на получено по-рано становище на обществения защитник и множество коментари в публичното пространство, свързани с възстановяване на суми на клиенти на "Топлофикация София" ЕАД за топлинна енергия, във връзка с промяна на цената на природния газ със задна дата за периода 01.07.2019 г. - 31.03.2020 г.

В писмото се изтъква, че в изпълнение на своите правомощия да определя цената на топлинната енергия и да контролира изпълнението на лицензионните задължения на дружествата в сектора, Комисията провежда предварителен, текущ, планов и извънреден контрол, предвиден в релевантната нормативна уредба. Същевременно с влизането в сила на Закона за допълнение на Закона за енергетиката, приет на 14 април 2020 г., на други държавни институции, общински дружества и частни лица са възложени редица допълнителни задължения. Така например, съгласно § 2, ал. 12 от ПЗР на Закона за допълнение на ЗE са определени задължения на лицата по чл. 139б от ЗЕ (фирмите за дялово разпределение), които имат пряко отношение при определяне на сумите за възстановяване. Контролът относно дейността на тези фирми е в правомощията на министъра на енергетиката, уточняват от КЕВР.

Относно отправената от омбудсмана препоръка КЕВР незабавно да започне проверка на сумите за възстановяване на клиентите на "Топлофикация София" ЕАД, доц. Иван Иванов обръща внимание, че такава проверка следва да бъде извършена след изтичане на срока за подаване на възражения по изравнителните сметки за отоплителен период 2019 - 2020 г.

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Омбудсманът иска извънредна проверка на "Топлофикация София"

Заради изравнителните сметки за парно

Съгласно Наредба за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката, този срок ежегодно е до 31.08.2020 г. Предвид на това и в изпълнение на възложения със ЗЕ контрол по прилагане на определените от КЕВР цени на топлинната енергия, в началото на м. септември 2020 г. Комисията започва проверка на всички топлофикационни дружества, която да установи спазването на ценовите решения, свързани с промяна на цената на природния газ. Проверката следва да приключи в срок до 31 октомври 2020 г., когато КЕВР, съгласно §4 от ПРЗ на Закона за допълнение на ЗE, ще представи на Народното събрание подробна информация за възстановените суми, се посочва в писмото. В тази връзка председателят на КЕВР отправя молба до омбудсмана да предостави на КЕВР копия от всички получени жалби, свързани с коректността на възстановените на клиентите суми, които да бъдат детайлно разгледани в хода на проверката на регулатора.

Председателят на КЕВР посочва, че във връзка с изменението на цената на природния газ, в своите решения КЕВР точно и справедливо е отразила сумите за възстановяване от изменението на цената на топлинната енергия и сумите за възстановяване на Фонд сигурност на електроенергийната система.

КЕВР проверява всички топлификации в страната

КЕВР проверява всички топлификации в страната

Целта на проверката е установяване на размера на възстановените надвзети суми за парно

За периода 1.07.2019 г. до 31.03.2020 г. "Топлофикация София" ЕАД е получило надвзета премия, определена в преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 33а от ЗЕ. "Според енергийния регулатор връщането на тази дължима с новите цени сума е в интерес на всички български граждани, тъй като в противен случай хората, които не ползват централизирано топлоснабдяване, ще бъдат поставени в неравностойно положение", подчертава доц. Иван Иванов.

В писмото се изразява становището, че сложността на ситуацията, в която има наслагване на дейности и срокове изисква внимателно, коректно и компетентно излагане на фактите и обстоятелствата в публичното пространство. "Създаването на предпоставки за предварително повишаване на напрежението в обществото не е в интерес на гражданите, особено в сложната икономическа, епидемиологична и политическа обстановка, в която страната се намира", подчертава председателя на Комисията.

По отношение на повдигнатия в писмото на Омбудсмана въпрос за "изпълнение на показателите за качество за отоплителен сезон 2019 - 2020 г.", независимо, че е извън контекста на проблематиката, Комисията обръща внимание, че ежегодно, в рамките на извършвания текущ контрол, регулаторът изисква такава информация от всички топлофикационни дружества, на основание чл. 52, ал. 2 и 3 и чл. 54 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. С писмо от 19.08.2020 г. от всички дружества е изискана подробна информация и данни за готовността за предстоящия отоплителен период, включително и данни за изпълнението на приетите от Комисията Показатели за качество на топлоснабдяването през отоплителен сезон 2019 - 2020 г., в т.ч. норми за качество на топлоснабдяването, непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия и качество на търговските услуги.

Столичното парно върнало 24 милиона лева на потребителите

Столичното парно върнало 24 милиона лева на потребителите

Омбудсманът настоява КЕВР да измени наредбата за определяне цената на парното

Председателят на КЕВР припомня, че "Топлофикация София" ЕАД е общинска собственост и в тази връзка е основателно Столичен общински съвет /СОС/ да упражни правото си на контрол на собствеността. "Желателно е в най-кратък срок на заседание на СОС да се проведе изслушване на ръководството на дружеството, на което по същество и в пълнота да бъдат изложени всички факти и обстоятелства. Би било добре на това заседание да бъдат поканени представители на Омбудсмана на Република България, на Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране", заявява доц. Иван Иванов.

В заключение на писмото до омбудсмана се посочва, че Комисията за енергийно и водно регулиране уважава и прилага принципите на равнопоставеност, както между клиентите на различните топлопреносни предприятия, така и между всички институции и участници в регулираните отношения на пазара на енергия.

"Публичното и предварително коментиране на работата на КЕВР, свързана с регулираните дейности, както и всевъзможни препоръки как да се прилага законодателната рамка и контрола, без да се вземат предвид всички обстоятелства и доказателства, не са в интерес на клиентите и гражданите на страната, затрудняват работата на институциите и засилват недоверието в обществото", подчертава председателят на регулатора Иван Иванов.

Реален месечен отчет за парното щял да успокои хората

Реален месечен отчет за парното щял да успокои хората

Според общественият посредник на ''Топлофикация - София'' Деян Дянков това ще стане скоро