От КНСБ настояват в бюджет 2020 г. да бъдат отпуснати допълнително не по-малко от 514 млн. лв., спрямо бюджета за настоящата година за повишаване работните заплати на заетите в предучилищното и училищното образование.

Това са исканията на синдикалната организация от бюджета догодина, представени на журналистическия семинар "Жизненият стандарт - във фокуса на медиите" в село Белчински бани.

470 млн. лв. от тях трябва да бъдат разпределени за увеличение работните заплати на педагогическите специалисти. А останалите 44 млн. лв. трябва да бъдат насочени във възнагражденията на непедагогическия персонал с цел компенсиране увеличението на минималната работна заплата за страната.

За това от КНСБ и Синдиката на българските учители (СБУ) считат, че с приемането на исканията им, би могло да се утвърди приоритетно място на образованието в държавната политика. Двете организации са убедени, че инвестирането в областта на образованието и в подрастващото поколение е гаранция за бъдещия просперитет на държавата.

КНСБ предлага 9 промени в данъчната система

КНСБ предлага 9 промени в данъчната система

Очакваните приходи от мерките са над 2 млрд. лева

От КНСБ настояват Бюджет 2020 да бъдат заложени допълнителни средства в размер наоколо 275 млн. лв. за увеличение с 20% на възнагражденията на служителите във Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО). Синдикалната организации и Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) настояват по бюджета на Министерство на здравеопазването да бъде предвидено допълнително финансиране спрямо предходната година в размер на 85 млн. лв.

В това число 35 млн. лв. за разходи за персонал на лечебните здравни заведения и структури, което ще даде възможност за достигане на договорените минимални начални заплати по категории персонал в Колективния трудов договор (КТД).

По отношение средствата по бюджетите на общините за функция "Здравеопазване" е нужно да бъдат осигурени допълнително 25 млн. лв. спрямо бюджета за 2019 г. отново с цел да бъдат достигнати минималните начални работни заплати по категории персонал съгласно подписания КТД за отрасъла.

КНСБ иска равни заплати за еднакъв труд, съобразени с покупателната способност

КНСБ иска равни заплати за еднакъв труд, съобразени с покупателната способност

В договарянето да бъдат включени и работниците в онлайн пространството

Федерацията на независимите синдикати от земеделието настояват да бъдат увеличени с 15 млн. лв. средствата за персонал в бюджета на Земеделското министерство (МЗХГ), което ще даде възможност за увеличение на заплатите с 15% на работещите във второстепенните разпоредители. Те искат за Селскостопанската академия да бъде предоставен трансфер в размер на 30 млн. лв.

От Съюза на българските музикални и танцови дейци настояват по бюджета на общините да бъде отпуснато допълнително целево финансиране за увеличение на работните заплати в общинските и културни институти и структури в общ размер на 1.96 млн. лв.

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) считат, че е крайно необходимо с Бюджет 2020 да бъдат осигурени 303 хил. лв. допълнително спрямо настоящата година за разходи за персонал в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИА ППД).

Освен това са необходими допълнителни 200 хил. лв. спрямо предходната година за ефективното функциониране на цялата дейност на ИА ППД. СТСБ настояват да се върне категоризирането на труда на служителите, които работят като екипажи на кораби и плавателни средства. Реализирането на тази промяна би струвала още 190 хил. лв. допълнителни средства.

Синдикатът на автотранспортните работници в България (САРБ) настоява в държавния бюджет за 2020 г. да се увеличат средствата за субсидиране на нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и междуселищни пътнически превози в слабо населени планински и други райони в страната с 10 млн. лв.

Необходимо е и средствата за компенсации на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници да се увеличат с 8 млн. лв. спрямо 2019 г.

За Многопрофилна транспортна болница гр. Пловдив (МТБ гр. Пловдив) също е налице необходимост от допълнителни средства за разходи за персонал в болницата е в размер на 260 хил. лв., което да позволи увеличение на работните заплати на заетите поне с 8%.

За Столична община следва да бъдат заложени допълнителни средства в размер на около 7 млн. лв., необходими за увеличение размера на средствата за компенсиране на издадените карти за безплатно пътуване по обществения градски транспорт на определени категории лица (ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; деца до 7 навършени години; учащи се и др.).

Исканията на КНСБ от Бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) по приходите са за увеличаване осигурителната вноска във Фонд "Безработица" на ДОО с 0.5% и нарастване на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалифицирани групи професии средно с 5.3%.

По разходите от КНСБ предлагат увеличение на дневното минимално обезщетение от 9 на 12 лв. и месечен размер 256 лв., увеличение на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст от 380 лв. на 415 лв., увеличение на паричната помощ при смърт на осигурено лице от 540 лв. на 590 лв. и увеличение на максималния размер на пенсиите от 1 200 на 1 264 лв.

От КНСБ отчетоха и структура на спестяванията на домакинствата в България, според която 2/3 от населението нямат никакви спестявания. Синдикалната организация представи и съотношението на Брутния вътрешен продукт на глава от населението.

През 2019 г. БВП на България нараства с 56,8% спрямо 2010 г. По-висок темп на прираст отчитат само пет държави - Румъния (68,5%), Латвия (74,8%), Литва (80,8%), Малта (64,5%), Ирландия (88,6%) и Естония (62,7%). България отчита намаление в абсолютната разликата по отношение на БВП на глава от населението спрямо следните страни: Хърватия, Гърция, Португалия, Италия и Кипър.