Днес е Международният ден на хората с увреждания.

Целта на обявяването на 3 декември за Международен ден на хората с увреждания е институциите постоянно да бъдат мотивирани да предприемат по-ефективни действия за гарантиране на достъпа на неравнопоставените граждани до обществени пространства, образование и работа.

Образователната система остава недостъпна за децата в увреждания

Образователната система остава недостъпна за децата в увреждания

Всички системи трябва да подпомагат закрилата на детето, обяснява Надежда Денева

В световен мащаб около 15% от населението на земята или над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане, пише БНТ.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в България почти половин милион българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Над 10 000 от тях са деца.

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Тази вечер спешно бяха преработени законови текстове…

По повод деня от Национално представителните организации на и за хора с увреждания излязоха с обръщение. То обаче не започва тържествено, а с кратък обзор на случилото се през годината в страната. 

Според организациите 2018 година премина под знака на:
нарастващо обществено-политическо напрежение в резултат на дългогодишни нерешени проблеми в сферата на социалното приобщаване на хората с увреждания;
промени в националното законодателство за хората в неравностойно социално положение, съответстващи на Конвенцията за правата на хората с увреждания, за съжаление лимитирани от ограниченият публичен финансов ресурс;
хаотичен дебат
за създаване на нов модел за оценка на уврежданията и човешката функционалност и налагане на индивидуален подход в политиките за подкрепа.

Според организациите политиката за хората с увреждания трябва да бъде резултат от задълбочен обществен диалог с всички заинтересовани, който да има комплексен характер.
"Тя не трябва да бъде терен за популизъм и необосновани претенции", категорично се посочва в обръщението.

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Манолова: От 1 септември хората с увреждания остават без личен асистент

Определят часова ставка за личните асистенти

"Ние осъзнаваме, че новият Закон за хората с увреждания не е съвършен, но той е крачка във вярна посока. Превръщането на красиво разписаните му правни норми в реални по-добри условия на живот на хората с увреждания ще бъде продължителен процес. Управляващите българската държава трябва да знаят обаче, че търпението ни не е безгранично", посочват още организациите, като очертават нуждата от ефективна държавна намеса в различни области за гарантирането на интеграционния процес на всички етапи.

Такава интервенция, според организациите, е необходима в следните области:

- превенцията на съвкупността от рискове и фактори - водещи до различни видове увреждания и причинно-следствената връзка между тях;
- профилактиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията;
- ефективността на включващото образование и професионално обучение;
- осигураването на достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
- развитие на достъпни и адекватни социални услуги;
- осигуряване на гъвкави форми на трудова заетост на хората с увреждания с ясни ангажименти на всички стопански субекти и държавни стимули за ефективна политика в тази област;
- повишаване подкрепата на семействата на хората с увреждания;
- гарантиране на здравни и пенсионни осигурителни права и доходи за достоен живот;
- осигуряване на хората с увреждания равенство пред закона чрез отмяна на института на запрещението. Това трябва да стане чрез въвеждане на адекватна, справедлива и пропорционална система на подкрепа, която да гарантира, че всеки, който е пълнолетен гражданин, може да упражнява правата си според своите желания и предпочитания.

От "Системата ни убива" притеснени за средствата за хората с увреждания

От "Системата ни убива" притеснени за средствата за хората с увреждания

Законът за личната помощ може да остави без средства нуждаещи се заради неясноти

Обръщението е изготвено съвместно от следните организации:

Съюз на инвалидите в България;
Съюз на слепите в България;
Съюз на глухите в България;
Асоциация на родителите на деца с епилепсия;
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения;
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите;
Националния съюз на трудово-производителните кооперации;
Център за Психологически Изследвания;
Българска асоциация "Диабет";
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания;
Национален алианс за социална отговорност;
Национална асоциация на сляпо-глухите в България;
Асоциация на родители на деца с нарушено зрение;
Асоциация на родителите на деца с увреден слух;
Национална организация "Малки български хора";
Българска асоциация за невромускулни заболявания;
Националния център за рехабилитация на слепи;
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт;
Национална потребителна кооперация на слепите в България;
Българска асоциация за рекреация и туризъм.