Общините не увеличават данъците през тази година. Това сочат данни на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 91% от общините запазват размера на данъка върху недвижимите имоти през 2018 г.

При 93% от общините пък данъка върху сделките и туристическия данък остават същите, съобщиха на заседание на УС на НСОРБ.

Направеното проучване сред общините сочи, че при данъка върху превозните средства 89% от общините запазват нивата от 2017 г.

Намаленията на ставките са за отделни категории облагаеми обекти са предвидени при данъците с диференцирана основа за облагане, като данъка върху преводните средства и туристическия данък.

72% от общините запазват размера на такса "Битови отпадъци"

Резултатите от допитването показват, че се увеличава делът на общините, които предоставят възможност за плащане на ТБО на база количество или на основа, различна от данъчната (77%).

Запазва се тенденцията за липса на значителни промени в подхода за определяне на размерите таксите за детски градини и домашен социален патронаж.

Общо 126 общини, което е 48% от броя на анкетираните, отчитат нарастване на събираемостта на данък недвижими имоти. От тях 6 бележат ръст е с над 10 пункта.

Относно данъка за възмездно придобиване на имущество (ДВПИ) 139 общини (53%) отчитат нарастване, спрямо 2016 г. В този случай 4 от тези общини бележат нарастване с над 10 пункта.

В проучването участват 193 общини, което представлява 73% от общия им брой. При извеждането на тенденциите, спрямо ставките за 2017 г., изследването е направено за 159 общини, подали съпоставими данни и за двете години, или резултатите са изведени за 60% от общините.

Относно събираемостта е направено изследване само на публикуваните от МФ данни за събираемостта на данък недвижими имоти (ДНИ) и данък за възмездно придобиване на имущество (ДВПИ).