Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до комисиите в 48-ото Народното събрание по предложението на МС за удължаване на действието през следващата година на държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Становището е базирано на жалбите на граждани до институцията, съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

"Тъй като най-важният аспект на бюджета е социалният, особено в ситуация на непрекъснато нарастваща инфлация, обръщам внимание най-напред на правата на пенсионерите като една от най-уязвимите групи граждани, както и на другите плащания със социален характер", посочва Ковачева. Тя допълва, че възрастните хора срещат сериозни проблеми основно заради размера на преизчисляването и осъвременяването на пенсиите им. Според Ковачева има разминаване между очакванията на възрастните хора за подобряване на живота им и реалното преизчисляване на пенсиите им от 1 октомври 2022 г. Тя уточнява, че оплакванията са основно заради коефициента, по който са преизчислени пенсиите, вариращ от 1 до 1.35. Така се стигнало до ситуация, в която от 1 октомври т. г. всички пенсии от трудова дейност били преизчислени, но само около 1/3 от пенсионерите реално получили повече пари.

"В подкрепа на искането за достоен живот на една от най-засегнатите групи от българското общество - пенсионерите, считам, че единственият начин това да стане, без да има ощетени от едно бъдещо преизчисляване, е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г. да се преизчислят от 1 януари 2023 г., като индивидуалният коефициент на всяко лице се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2021 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79 от Кодекса за социално осигуряване", подчертава Диана Ковачева.

ПП и синдикатите обединени в искането си за нов бюджет

ПП и синдикатите обединени в искането си за нов бюджет

Според Асен Василев е неадекватно да бъде удължаван настоящият бюджет и догодина

Тя заявява също, че при липса на действащ бюджет няма реална възможност необходимите средства да бъдат адекватно разпределени за подобряване на живота на уязвимите групи от обществото, и то в момент на непрекъснато растящата инфлация, която се отразява не само на пенсионерите, но и на всички работещи - и в частния, и държавния сектор.

Омбудсманът изброява няколко цели, които няма да бъдат постигнати при удължителен бюджет. След увеличението на линията на бедност в България на 504 лева от 1 януари 2023 г. огромна част от пенсионерите щели получават пенсии под тази линия. Освен това с този бюджет нямало да може да се предложи вариант за адекватно на инфлацията осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от КСО от 1 юли 2023 г., както и да се преизчислят пенсиите, така че да не остане пенсионер с доход под прага на бедност.

"За поредна година без решение ще остане проблемът при прилагането на чл. 102, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Това означава, че и през 2023 година, служебно преизчисляване на пенсиите ще се прави от първо число на месец април, а не от началото на годината и така пенсионерите отново няма да получат увеличение в пенсиите си за четири месеца на годината. Увеличението им ще е само за периода от месец май до декември на съответната година", обяснява Ковачева.

Според нея няма да могат да бъдат актуализирани дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица и размерите на паричното обезщетение за отглеждане на деца до 2 г. и до 8 години от бащата или осиновителя, както и средномесечният доход и размерите на месечните и еднократните помощи по Закона за семейни помощи за деца. По думите на Ковачева не е предвидено увеличение и на други нормативно определени плащания.

Лазар Лазаров: Минималната работна заплата няма да се увеличи в следващите месеци

Лазар Лазаров: Минималната работна заплата няма да се увеличи в следващите месеци

Удължаването на действието на бюджета ще гарантира всички социални плащания, които съществуват към момента

Относно бюджета на НЗОК за 2022 г. тя се безпокои, че се запазва практиката за лимитиране на дейността на лечебните заведения. Общественият защитник допълва, че от това произтичат нарушаване на правото на своевременен достъп на пациентите до специалисти и медико-диагностични дейности и невъзможност за повишаване на нивото на заплащане от НЗОК и плащане за нови дейности, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Ковачева подчертава, че във време на растящата инфлация са необходими действия за приемане на бюджети, които да позволяват на хората да покриват своите нужди и задължения към държавата.

"С цел гарантиране на правото на хората с трайни увреждания на справедлива месечна финансова подкрепа бих искала да обърна отново внимание върху несправедливото групиране на имащите право на финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Смятам, че е необходимо да бъдат предприети действия за изменения и допълнения в чл. 70, т. 5 от ЗХУ, като към получаващите социална пенсия за инвалидност се добавят и хората с пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия, също с право на чужда помощ", изтъква тя.

Диана Ковачева заявява още, че хората с над 90% увреждания, с определена чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност, са пропуснати при изричното изброяване в чл. 70, т. 4 и 5. Те били включени в т. 3 и получавали само 25% от линията на бедност - общата група. "Става въпрос за около 160 военноинвалиди, които получават близка до размера на социалната пенсия за инвалидност военноинвалидна пенсия и са ощетявани ежемесечно с повече от 130 лв. Това са граждани, които са изпълнявали военния си дълг към държавата. До 2006 г. военната служба беше задължителна за всички наборници, като единствено по изключение - заради определени здравословни проблеми, младите български мъже бяха освобождавани от казарма", се казва също в становището.

Служебният кабинет се плаши да внесе бюджет, няма мнозинство

Служебният кабинет се плаши да внесе бюджет, няма мнозинство

Бюджетът е тригодишна прогноза, ние нямаме такъв хоризонт, обясни Никола Стоянов

Ковачева допълва, че по подобен начин стои и въпросът за хората с увреждания, които са със социална пенсия за инвалидност, но поради смърт на родител получават вместо това наследствена пенсия и са пропуснати при изричното изброяване в чл. 70, т. 4 и 5. "КСО предвижда възможност за избор на по-благоприятния вариант на пенсиите, което хората с увреждания са направили и са избрали наследствена пенсия, вместо социална пенсия за инвалидност (въпреки че разликата е незначителна - няколко лева на месец). КСО обаче не дава възможност за отказване от по-благоприятната пенсия и връщане към старата пенсия. Поради тази причина хората с увреждания, които получават пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия, попадат в общата група на хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане и получават финансова подкрепа в по-нисък размер (чл. 70, т. 3)", обяснява тя.

Диана Ковачева е уверена, че освен направените конкретни предложения, ще бъдат обсъдени и механизми за въвеждане на справедлив размер на месечната финансова подкрепа на хората с увреждания с право на чужда помощ, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. "Добре е да бъдат обмислени възможности за подкрепа и на хората с увреждания с определени от 71 до 90 на сто степен на увреждане, които са получавали едновременно месечни добавки за социална интеграция по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и т.нар. "четвъртинка" социална пенсия за инвалидност. Определената месечна финансова подкрепа в размер от 15 на сто от линията на бедността не довежда до увеличение на отпусканата им до 31 декември 2018 г. подкрепа", посочва тя.

Общественият защитник отбелязва още, че не е въведен механизъм за актуализиране на данъчните облекчения за хората с увреждания по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чиито размер не е променян от 2008 г. Обръща внимание, че по проблема вече е изпратила конкретно законодателно предложение до Комисията по бюджет и финанси в парламента.

Десислава Атанасова пита БСП носят ли заедно отговорност на бюджета

Десислава Атанасова пита БСП носят ли заедно отговорност на бюджета

За Нинова Борисов го играе добрия Дядо Мраз

Друг проблем, според Ковачева, е размерът на издръжката, изплащана от държавата, когато осъден родител не изпълнява задълженията си. "Все по-често към омбудсмана се обръщат родители, които отглеждат децата си без финансовата подкрепа от другия родител, въпреки, че последният е осъден с влязло в сила съдебно решение да заплаща ежемесечно в полза на детето си определена сума за неговата издръжка. Съгласно чл. 65 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата, е 90 лв. Гражданите посочват, че определената сума е крайно недостатъчна, за да се осигури посрещането на базовите потребности на децата и осигуряването на нормален живот, който трябва да гарантираме на всяко дете", уточнява Ковачева. Тя отбелязва, че за защита на правата на децата, които не получават издръжка от родител, е приета разпоредба - чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс (СК). Според тази норма държавата изплащала присъдената издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. Така определеният размер бил значително по-нисък от минимално определения размер на издръжката, който съгласно чл. 142, ал. 2 от СК минималната издръжка на едно дете бил равен на 1/4 от размера на минималната работна заплата.

"Дори и с последното увеличение на сумата в размер на 90 лв. е крайно недостатъчна и не кореспондира с разпоредбата на СК и с идеята, която е вложил законодателят за защита на най-добрия интерес на детето. В Конституцията на Република България изрично е прокламирано, че децата са под закрилата на държавата и обществото (чл. 14), което значи, че държавата и обществото дължат защита на правата на децата, особено на тези, които са в уязвима ситуация. Най-добрите интереси на детето съгласно чл. 3, § 1 от Конвенцията за правата на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, а чл. 27 задължава държавите - страни по същата конвенция, да гарантират правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие", завършва омбудсманът.