Нормативни промени съдействат за намаляване на недостига на места в детски ясли и градини, като създават възможности те да бъдат изграждани в части от сгради, съобщават от регионалното министерство .

Промените ще позволят и по-пълноценно използване на терените, които са определени за детски заведения, в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура.

Изменената Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата е публикувана в Държавен вестник.

Действащите досега изисквания регламентираха изграждането на детски заведения като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти, без да се нормират случаите на разполагането им в части от сгради. Същевременно съществуват много филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Определянето на конкретни изисквания при разполагане на детските заведения, независимо от собствеността им, в части от сгради ще съдейства за намаляване на недостатъчния брой места за деца в тях, посочват от МРРБ.

Детски градини на партери и в офисни сгради иска да строи Фандъкова

Детски градини на партери и в офисни сгради иска да строи Фандъкова

10 нови детски градини се строят в София

Голяма част от терените, предвидени за детски заведения в столицата и големите градове, вече са усвоени. В някои случаи части от тях са реституирани и застроени. Все още свободните терени са с ограничена площ. Поради това се допуска разстоянието от сградите до уличната регулационна линия и вътрешните регулационни линии да бъдат намалени спрямо общите изисквания на наредбата в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради. За намалените разстояния е необходимо мотивирано решение на общинския съвет на базата на технико-икономическа оценка.

Проектиране на детско заведение при преустройство на част от съществуваща или новопроектирана сграда с друго предназначение ще се допуска, когато тя се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания. В тези случаи детското заведение ще се проектира в първите два надземни етажа, когато детската градина е разположена в нежилищна сграда, като административни помещения ще могат да се разполагат на третия етаж, а обслужващите - в подземния или полуподземния етаж.

Ако детското заведение се разполага в жилищна сграда, ще бъде в първи надземен етаж, като отново се допуска разполагането на обслужващи помещения в полуподземния или подземния етаж, които да са в пряка връзка с помещенията за отглеждане и обучение на деца.

Фандъкова амбицирана да има детски градини за всички деца в София

Фандъкова амбицирана да има детски градини за всички деца в София

По думите й в момента се строят 8 нови детски градини

Задължително ще бъде да се спазват изискванията за осигуряване на защита в случай на пожар на детското заведение спрямо частта от сградата с различен клас на функционална пожарна безопасност, както и осигуряване на защитни зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария.

При разполагане на детско заведение в част от сграда за него ще се проектира най-малко един самостоятелен вход.

Предложенията за промени, чрез които се създават нормативни условия за гъвкаво планиране и проектиране на сградите за детски заведения, бяха подложени на две обществени обсъждания. Текстовете на наредбата са синхронизирани с извършените паралелно нормативни промени в здравните изисквания към детските градини и детските ясли.

Промените влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.