През предстоящия отоплителен сезон месечният размер на целевата помощ за отопление ще бъде в размер на 74.83 лв.

Общият размер на помощта за целия отоплителен период 1 ноември 2018 година - 31 март 2019 година ще се увеличи на общо 374.15 лв.

Общата сума е с 9.05 лв. по-висока в сравнение с изплащаната през миналата зима.

Почти 170 хил. домакинства кандидатстват за 73 лева помощ за отопление

Почти 170 хил. домакинства кандидатстват за 73 лева помощ за отопление

Увеличените пенсиите и месечните помощи за деца с трайно увреждане не се отразяват

Новият размер на помощта е определена със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Съгласно регулациите месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация за получаване на помощта е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление. Лицата и семействата също така трябва и да отговарят на условията, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Кандидатстващите за целева помощ могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" до 31 октомври 2018 година.

Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите. Увеличението на пенсиите от 1 юли с 3.8% няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За две седмици са подадени над 65 хиляди заявления за отоплителна помощ

За две седмици са подадени над 65 хиляди заявления за отоплителна помощ

С около 3 лева е увеличен размерът на помощта за новия отоплителен сезон

За миналия отоплителен сезон 2017-2018 година беше изплатена пусната енергийна помощ на 204 635 лица и семейства на обща стойност 74 323 833 лв., посочват още от пресслужабата на Министерството на труда и социалната политика.

Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление е достъпно на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.