С 30 млн. лева държавата подкрепя туристическия сектор.

Министерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по Схема BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Мярката е схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции.

Кабинетът одобри 30 млн. лв. по нова мярка за туризма

Кабинетът одобри 30 млн. лв. по нова мярка за туризма

Парите ще се плащат след решение на ЕК

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. Индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати обаче не може да надвишава 20% от този оборот.

2799 са кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г. Средствата ще бъдат преведени по банков път през първата седмица на новата година.

Министерството на туризма публикува на официалната си страница списък на подпомогнатите предприятия по схемата.