Законодателят е определил, че морските плажове се управляват и поддържат чрез възлагането им на концесия. Морските плажове, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на туризма, чрез отдаване под наем. По-ефективното и целесъобразно управление на морския плаж е концесията, като самият законодател го е извел преимуществено и след което е посочено алтернативната възможност за управление и чрез наем.

Това се казва в позиция на Министерството на туризма във връзка с откритата петиция за спиране на откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Устие на река Велека", находящ се в община Царево, област Бургас. 

Концесията като форма на управление на морския плаж е предпочитана поради ред причини, според Министерството. Сред тях са по-дългият срок на концесионния договор осигурява възможност за по-големи инвестиции и по-дългосрочното сътрудничество на държавата и икономическите оператори позволява по-голяма сигурност, тъй като не се налага непрекъснато провеждане на процедури. При концесиите също така се създава възможност за осъществяване на много повече инвестиции на морския плаж, които се и контролират. За концесията е създадено изискване за предложения за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж, което е критерий за оценка. Всеки участник може да направи своето предложение за инвестиции във връзка с природосъобразния облик и управление на морския плаж. Публичността при концесионните договори е по - голяма, тъй като решенията на концедента Министерски съвет за откриване на процедурата и за определяне на концесионер се обнародват в Държавен вестник. След възлагането на концесията в Националния концесионен регистър се открива партида за същата и всяка година се публикува общодостъпна актуална информация за изпълнение на договора за концесия.

Досегашният наемател на морския плаж може да изложи всички свои виждания и проекти по управлението на морския плаж като участник в откритата процедура и да направи оферта, която в случай, че бъде определен за концесионер, ще стане част от концесионния договор и ще се контролира изпълнението на поетите от него ангажименти при условията на публичност и прозрачност, а не в петиция чието изпълнение не е сигурно.

При управлението на морския плаж следва да бъдат спазвани и всички екологични закони, както и действащите нормативи за Защитена местност "Устието на река Велека" и Природен парк "Странджа" и на защитена зона BG0001007 "Странджа" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002040 "Странджа" за опазване на дивите птици и това е заложено в обжалваното то наемателя РМС за стартиране на концесия.

Отрицателното отношение на досегашния наемател към откритата концесионна процедура противоречи на изложените от него намерения да работи за просперитета на морския плаж като рекреационен ресурс, който да се използва по най- природосъобразния и прозрачен начин и да създаде "успешен модел за екологично и социално отговорен бизнес". На същия през годините по наемния договор са налагане не едно предупреждения за нарушения и неустойки.

Откритата процедура е планирана много преди края на мандата на правителството - проектът за концесия за морски плаж "Устие на река Велека" е включен в Плана за действие за държавните концесии за 2021 г., който е публичен и е публикуван на страницата на Националния концесионен регистър. Причината за включването му беше изтичащия наемен договор през 2021г., който е удължен до 2022г. Именно това е отговорна политика по управление на морски плажове, която позволява публичност и планиране на дейностите. Ето защо твърдение, че за морския плаж е предвидено възлагане на концесия в условията на спонтанност или друго обстоятелство, различно от дългото и сложно планиране на управлението на морските плажове, е неправилно, тъй като сложността на концесионните процедури изисква планиране поне година преди приключването на действащия договор.

Морският плаж не е обявен за неохраняем със заповед на министъра на туризма именно защото наемният договор все още е действащ. Отделно от това не е ясно как и кога ще завърши концесионната процедура и не може да се говори за прекратяване на действия договор нито кога би станало това и в никакъв случай не може да се случи преди летен сезон 2021г. Спекулирането с подобни твърдения и тенденциозното поднасяне на информация в публичното пространство води единствено до необективни заключения и до погрешния извод, че единственото и правилно решение за управлението на този морски плаж е действащия договор за наем. Минималното обявено концесионно възнаграждение е близко до наемната цена, която е определена при стартиране на наемната процедура. Следва да се вземе предвид, че обявеният за концесия обект е променен и доста по-малък от обекта, отдаден под наем /Стар обект - 57 659 кв.м., нов обект - 42 728 кв.м/. Минималното концесионно възнаграждение е изчислено по действащата методика, която е променена и участниците в процедурата следва да направят своите обосновани финансови предложения.

Всеки желаещ може да участва и така да се създаде конкуренция, която да допринесе за развитието на морския плаж, напомнят още от Министерството.

Наемателят на плажа Филип Баров, който пусна петицията, заяви, че:

"В последния ден от житието си, 14 април 2021, Министерски съвет (вече в оставка) разпространи с прессъобщение, че има намерение да прекрати валидния ни до ноември 2022 година договор, с цел да даде на друг задълженията, а и правата по същия, само че за 15 години. При това, за да получава Държавата по-ниска цена и при условия, които напълно игнорират направеното на плажа до момента."

Морският плаж, който е в територията на Природен парк Странджа и в границите на Натура 2000, и също така е част от едноименната защитена местност, е пример за щадящо природата управление. Като пример се посочват инвестиция в поставянето на специални пътеки, които по естествен начин да отклоняват посетителите встрани от дюните, както и информационни табели относно важността за опазването им и ограничаването на моторните превозни средства на плажа, пише в искането.

Договорът на Баров трябваше да изтече през май, но с измененията в Закона за здравето заради COVID-19, е удължен до ноември 2022 г.,