Брюксел предупреди България и още няколко държави от ЕС, че имат два месеца да се съобразят с правилата на ЕС относно придобиването на земеделска земя или ще бъдат изправени пред Съда на ЕС.  

Припомняме, през 2013 година по предложение на Атака - след драматични дебати, парламентът гласува удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци до 2020 година. Тогава предложението бе прието със 171 гласа за. 38 народни представители, предимно от ДПС, бяха против, а 12 се въздържаха. За предложението гласуваха Атака, ГЕРБ и голяма част от социалистите.

В съобщение Европейската комисия официално настоя България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да изменят законодателството си във връзка с придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и правото на свободно установяване.

С Договора за присъединяване от 2003 г. на новите страни членки се предоставя преходен период, през който да приведат националните си правила за придобиване на земеделска земя в съответствие с правото на ЕС. След като през 2014 г. преходните периоди изтекоха, България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия приеха нови закони за регулиране на придобиването на земеделска земя.

Комисията подчертава, че в приетите от посочените държави нови национални правила има някои разпоредби, които представляват ограничение на свободното движение на капитали и на правото на свободно установяване. Това на свой ред може да възпрепятства трансграничните инвестиции.

Някои от ограниченията може да са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или обслужват цели в областта на планирането и цели на политиката за селските райони; въпреки това, за да бъдат законни, те трябва да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС, подчертават от ЕК.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не успеят да приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в рамките на два месеца.

Комисията изпрати т. нар. официални уведомителни писма на България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия още през март и април 2015 г. След като получи отговори от тези страни членки, Комисията остава загрижена по отношение на националните разпоредби, които в момента са в сила.

Основният повод за загриженост в България и Словакия е, че купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната, което представлява дискриминация срещу другите граждани на ЕС.

В Унгария има силно ограничителна система, която налага пълна забрана върху придобиването на земя от юридически лица и задължение за купувача сам да обработва земята.

Освен това, както и в Латвия и Литва, купувачите трябва да бъдат земеделски стопани.

Въпреки че Комисията е съгласна, че националните органи следва да могат да регулират пазара на земеделска земя по такъв начин, че да поддържат нейното използване за земеделски цели и да насърчават местното развитие, тя смята, че някои от тези мерки са прекомерно ограничителни и дискриминационни, що се отнася до привличане на инвестиции в развитието на селските райони.