Европейската комисия открива производства срещу 23 държави членки, защото не са транспонирали Директивата за аудио-визуалното съдържание.

Европейската комисия започна производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки и Обединеното кралство за това, че не са транспонирали новите правила, уреждащи координацията в целия ЕС на всички аудио-визуални медии, както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове.

Тези нови правила на ЕС имат за цел да създадат подходяща за цифровата ера нормативна уредба, която да доведе до по-безопасно, по-справедливо и по-разнообразно аудио-визуално пространство. Те засилват защитата на зрителите, по-специално по отношение на безопасността на най-уязвимите, като малолетните и непълнолетните лица, разширяват обхвата на правилата относно изказванията, подбуждащи към омраза, така че да обхванат платформите за споделяне на видеоклипове, и насърчават културното многообразие в аудио-визуалните медии, като същевременно въвеждат за първи път нови изисквания за независимост за националните медийни регулатори и гарантират медийния плурализъм.

Крайният срок за транспониране на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното законодателство беше 19 септември 2020 г. и само Дания, Унгария, Нидерландия и Швеция подадоха уведомления за своите мерки за транспониране и обявиха, че уведомленията им са пълни.

Поради това Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Обединеното кралство, като поиска от тях да предоставят допълнителна информация. Понастоящем те разполагат с два месеца, за да отговорят.