Тази година Иран отбелязва 40 години от Ислямската революция. В тази връзка ви предлагаме 40 достижения на страната, които формулираха от иранското посолство у нас.

Величествената победа на Ислямската Революция в Иран, която се случи под мъдрите напътствия на Имам Хомейни и чрез солидарното участие на вярващите, даде началото на много дълбоки промени в Иран и безброй други места по света.

Победата на Ислямската революция доказа, че посредством общата воля на един народ и тяхната вяра в Бог, много от привидно невъзможните неща се превръщат във възможни, че един въоръжен до зъби режим, подкрепян от най-големите световни сили, може да бъде свален от неовъръжени хора.

В този текст се опитваме в навечерието на четиридесетата годишнина на Ислямската Революция да представим списък от четиридесет от най-важни нейни постижения в политиката, икономиката, социалната сфера, науката, образованието, медицината и общественото здраве.

Политически и международни постижения

 1. Независимост и отхвърляне на чуждото господство.

Най-голямото постижение на Ислямската революция в политиката е отхвърляне на чуждото господство и отвоюване на независимостта от неговите постоянни намеси.

 1. Създаване на управление, основано на религиозните закони.

Ислямската революция отхвърля възгледа за разделение между религията и политиката и смята за необходимо участието на народа в политиката и в управлението на своята съдба именно въз основа на ислямските напътствия. За Ислямската революция религията и политиката са неделими.

 1. Теократична демокрация.

Задаване на безпрецедентен пример за държавност, въз основа на демокрация (участието на народа в управлението и създаване на държавата, определяне на лидерите и държавното устройство) и религия (въвеждане на ислямските закони и правила в управлението на държавата).

Изборите са на фокус на лидерите на Иран от самото начало на Революцията, като основна колона на демокрацията и досега са проведени над четиридесет избори.

 1. Въвеждане на принципа: "Нито Запад, нито Изток".

Този принцип е ефективен и различен модел за излизане от задънените улици на един свят, пълен с напрежение.

 1. Повишаване на политическата грамотност на обществото.

Ислямската революция осигури необходимото за повишаване на политическата грамотност на различни обществени слоеве с цел политическо участие и поемане на активна отговорност за политиката и обществените теми.

 1. Укрепване на оста за съпротивление.

Чрез подкрепата на свободолюбивите хора и всички потиснати нации, особено мюсюлманите по света.

 1. Укрепване на духовната сила на Ислямска Република Иран.

Тази сила произлиза от теократичната политическа мисъл.

 1. Борба с империализма.

Ислямската революция отправи предизвикателство към световните господстващи режими и гарантира независимостта на държавата.

 1. Превръщане в регионална сила.

Оказване на влияние върху регионални и международни уравнения и отправяне на предизвикателство към регионалните политики на световния империализъм е още едно от най-важните постижения на Ислямската революция.

 1. Поемане на отговорност и зачитане на мултилатерализма и международния правов ред.

Най-новият пример за това е Съвместния всеобхватен план за действие (Иранското ядрено споразумение).

 1. Самодостатъчност в отбранителната индустрия.

След Ислямската революция Иран попадна под несправедливо оръжейно ембарго и вече четири десетилетия успява с най-малките бюджетни разходи за отбрана спрямо държавите от региона и други части на света да обезпечи своите отбранителни потребности с помощта вътрешни експерти.

Икономически постижения

 1. Увеличаване и подобряване на публичната инфраструктура (пътна мрежа, газоснабдяване, ВиК, електроснабдяване).
 1. Увеличаване на дължината на основните пътни мрежи.

От началото на Ислямската революция общата дължина на автомагистралите без тол такса се увеличава от 137 км на 2401 км през 2018 г. (17.5 пъти увеличение). Общата дължина на автомагистралите с тол такса от 539 км се увеличава на 16 820 км (32 пъти увеличение).

 1. Повишаване на капацитета на пристанищата.

Общият товаро-разтоварителен капацитет на всички пристанища се повишава от 19 млн. тона през 1978 г. до 232 млн. тона през 2018 г. (12.2 пъти увеличение).

 1. Повишаване на капацитета на производство на природен газ.

От 36 млн. куб. м. дневно производство на природен газ през 1978 г., този обем се увеличи до 926 млн. куб. м дневно през 2018 г. Вътрешната консумация на природен газ се увеличава от 5 млрд. куб. метра годишно до 232 млрд. метра за същия период.

 1. Повишаване на капацитета за производство на електричество.

От 1978 г. до 2018 г. ние сме свидетели на увеличаване на максималния производствен капацитет на електричество от 5270 MW до 68 321 MW.

 1. Индустриално развитие.

От 1978 г. до 2018 г.:

 • Производството на цимент от 6323 хил. тона се увеличава на 54 720 хиляди тона
 • Производството на желязна руда от 1250 хил. тона се увеличава на 34 476 хиляди тона
 • Производството на необработена стомана от 597 хил. тона се увеличава на 20 833 хиляди тона
 • Производството на петрохимични продукти от 2.7 млн. тона се увеличава на 50.7 млн. тона
 • Производството на автомобили (тежко, лекотоварни и пътнически ) от 244 хил. броя се увеличава на 1502 хиляди броя
 1. Развитие на селскостопанския отрасъл:

От 1978 г. до 2018 г.:

 • Производството на жито от 4 млн. тона се увеличава на 13.6 млн.тона
 • Производството на пилешко месо от 163 хил. тона се увеличава на 2 236 хиляди тона
 • Номиналната стойност на земеделският износ се увеличава на 285 млн. долара до над 5 млрд. долара
 • Увеличаване на площта на парниково отглежданите култури от 500 хектара до 15 хил. хектара
 1. Увеличаване на дела в общия износ на продукти, различни от нефтените.

Увеличаване на дела на продукти, различни от нефтените, в общия износ от 17.6% до 39.3%.

 1. Подобряване на мястото на иранската икономика в света.

От 1979 г. до 2018 г. иранската икономика от 26-то място достига 18-то място по размер.

Съгласно актуална прогноза на МВФ тази възходяща тенденция ще продължи и иранската икономика ще достигне 15-то място в света до 2021 г.

Социалните постижения (Благоденствие и справедливост)

 1. Увеличаване на дела на социално осигурените лица.

От 1978 г. до 2018 г. процентът от социално осигурените лица (работещи и пенсионери) спрямо цялото население се увеличава от 23% до 72%.

 1. Увеличаване на дела на здравно осигурените лица.

От 1978 г. до 2018 г. процентът от здравно осигурените лица спрямо цялото население се увеличава от 23% до 95.2%.

 1. Увеличаване на дела на населението с достъп до питейна вода.

Достъпът на градското население до питейна вода се увеличава от 74.6% до 99.4% през 2018 г. Достъпът на селското население до питейна вода се увеличава от 12% до 74%.

 1. Увеличаване на дела на населението с достъп до модерна ВиК мрежа.

Достъпът на градското население до модерна ВиК мрежа се увеличава от 8.5% през 1978 г. до 48.9% през 2018 г.

Научни и образователни постижения

 1. Повишаване на грамотността.

От 1978 г. до 2018 г. нивото на грамотност на населението от 10 до 49-годишна възраст се увеличава от 50.3% на 95.2%.

 1. Увеличение на броя на студентите.

От 1978 г. до 2018 г. броят на студентите се увеличава от 160 хил. до 4.074 млн. души.

От 1978 г. до 2018 г. процентът на студентите спрямо общото население от 18 до 24-годишна възраст се увеличава от 4% до 47.5%.

 1. Подобряване на равенството между половете.

Делът на учениците от женски пол се увеличава от 38.3% до 49.3%, което показва подобряване на равенството на между половете.

 1. Подобряване на иранското място в издаване на научни трудове и статии.

В рейтинга за издаване на научни трудове и статии Иран значително подобри своето място от 52-ро през 1996 г. до 15-то в света през 2017 г. и по този показател е на първо място сред мюсюлманските държави и държавите от региона.

По отношение на научния прогрес, на база международно признати критерии, Ислямска Република Иран е на първо място в света.

 1. Високи постижения в нанотехнологиите.

В областта на нанотехнологиите Иран към момента произвежда над 330 различни продукта и реализира износ за 15 държави.

 1. Високи постижения в космическите технологии.

В областта на космическите технологии и изпращане на сателити в орбита, както и свързана с тях инфраструктура е на второ място в региона и единадесето в света.

 1. Високи постижения в ядрената технология за мирни цели.

През месец март 2006 г. Ислямска Република Иран постигна производство на обогатен уран на ниво 3.5% и през февруари 2012 г. производство на горивни клетки, обогатени до 20%.

Иран е сред тринадесетте държави в света, които притежават пълния цикъл на ядреното гориво.

Тази технология намира приложение в медицината и за обезпечаване на енергийните нужди на държавата.

 1. Високи постижения в сферата на стволовите клетки.

Иран е сред първите десет държави в сферата на проучванията върху плурипотентни стволови клетки (I.S.P) и е на първо място в региона.

Постиженията в сферата на медицината и здравеопазването

 1. Подобрение на общественото здравеопазване.
 2. Създаване на специализирани здравни институции

С цел осигуряване на здравни и медицински грижи в селските региони са създадени над 18 хиляди специализирани здравни институции, като в тях работят над 35 хил. здравни работници.

 1. Увеличаване на броя на лекари и медицински специалисти.

Преди Революцията само 5890 лекари-специалисти работеха в Иран, от които 68% в Техеран. Но сега статистиката е следната: 78 000 общопрактикуващи лекари, 36 000 лекари-специалисти и висококвалифицирани лекари, над 24 000 общопрактикуващи дентални лекари, над 2000 дентални лекари-специалисти, над 19 000 лекари-фармацевти, над 1200 лекари лаборанти и над 35 000 акушери.

В момента 30 000 студенти следват обща медицина и прогнозата е, че всяка година 4000 от тях ще се присъединят към общопрактикуващите лекари. От друга страна към настоящия момент над 10 000 общопрактикуващи лекари продължават своето образование в различни специалности.

 1. Постижения във фармацията.

След Революцията индустрията изживява разцвета си чрез създаване на няколко ключови фармацевтични заводи и посредством производството на някои биотехнологични лекарствени форми.

Към момента 34 биотехнологични лекарствени форми се произвеждат в Иран, напълно осигурявайки вътрешните нужди.

Сред примерите за високия напредък на иранската фармацевтична индустрия са: лекарства за заболявания, свързани с кръвта, лекарства за рак на гърдата, лекарства срещу стерилитет, хормонални лекарства за дисфункция на щитовидната жлеза и много други.

 1. Научните постижения в медицината.

Иран е на първо място в Близкия Изток по производство на ваксини (3 млрд. дози различни човешки и ветеринарни ваксини), употреба на стволови клетки за трансплантационни цели в нервната система, костите, кожата и повредените сърдечни тъкани, в роговицата и в областта на гръбначния мозък, нервите и много други области.

 1. Предлагане на лечение на чужди граждани.

Ежегодно голям брой чужди граждани, особено от съседни държави, посещават Иран с цел лечение. Медицинският туризъм е сред най-бързо развиващите се сектори в Иран.

 1. Увеличаване на средната продължителност на живота.

От 1978 г. до 2018 г. средната продължителност на живота в Иран се е увеличила от 56.6 години на 75.7 години.

 1. Значителен спад на детската смъртност.

От 1978 г. до 2018 г. смъртността сред деца под пет години е намалена от 174 до 4.9 на 1000 живородени. При майките тя е намалена от 237 до 18 при 100 000 живородени деца.

Ислямска Република Иран през последните четири десетилетия, въпреки различни вътрешни и външни, констатирани от международни организации препятствия (тероризъм, война, несправедливи икономически санкции и др.) достигна висоти, достойни за уважение и похвала. В международен план Иран заема място сред най-бързо развиващите се страни.