Европейската комисия регистрира официална петиция, която призовава Европейския съюз да приеме минимална цена на въглеродните емисии.

Новата европейска гражданска инициатива: "Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с изменението на климата".

Ако инициативата получи 1 милион изявления за подкрепа от най-малко 7 държави членки в рамките на 1 година, Комисията ще анализира и отговори на инициативата. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Организаторите на инициативата приканват Комисията "да предложи законодателство на ЕС, с което да се възпира потреблението на енергия от изкопаеми горива, да се насърчава икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници с цел борба с глобалното затопляне и ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C".

Целта на инициативата е да се въведе минимална цена на емисиите на CO2, да се изостави съществуващата система от безплатни квоти за емисии за замърсителите от ЕС и да се въведе механизъм за корекция на границата, като приходите от въвеждане на цена на въглеродните емисии се разпределят "за европейските политики в подкрепа на икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници, както и за намаляване на данъчното облагане на данъкоплатците с по-ниски доходи".

По силата на Договорите за ЕС Европейската комисия може да предприема правни действия в областта на борбата с изменението на климата, околната среда, данъчното облагане и общата търговска политика. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима, и взе решение да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще се извърши на 22 юли 2019 г., като от този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.